ÚVOD

Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje

Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje byl zpracován státním podnikem Povodí Odry v rámci projektu „Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje a modernizace povodňového varovného systému“, který byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Digitální povodňový plán Moravskoslezského kraje (dále jen Povodňový plán) je zpracován v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, v souladu s pravidly Povodňového informačního systému (POVIS) a dále je provázán s Krizovým plánem Moravskoslezského kraje. Dle § 71 odst. 2 vodního zákona je Povodňový plán rozdělen na tři díly:

A. Věcná část

Obsahuje údaje potřebné pro zajištění ochrany před povodněmi a směrodatné limity pro vyhlašování stupň povodňvé aktivity. Jedná se o údaje hydrologické, hydrotechnické a technické, jejichž platnost je trvalejšího charakteru. Součástí věcné části je řešení zabezpečovacích a záchranných prací formou odkazů do Krizového plánu Moravskoslezského kraje. Veškeré výškopisné údaje jsou uvedeny ve výškovém systému Balt po vyrovnání.

B. Organizační část

Obsahuje seznamy povodňvých komisí přímo nadřízených a přímo podřízených Povodňvé komisi Moravskoslezského kraje. Jsou zde rovněž uvedeny úkoly orgánů a organizací činných v povodňvé službě včetně organizace hlásné a předpovědní služby.

C. Grafická část

Grafická část povodňového plánu je tvořena interaktivní mapou, která umožňuje provádění široké škály funkcí. Mimo prezentování údajů uložených v databázích POVIS na mapovém podkladu dále umožňuje provádění prostorových a liniových analýz, připojování dalších mapových služeb, vyhledávání objektů v databázi a zobrazování měřených hodnot na hlásných profilech či obrazových snímků z vodních děl.

Povodňový plán Moravskoslezského kraje je součástí Krizového plánu Moravskoslezského kraje.