A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Jez v Třinci - Olše km 43, 860

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

 • Počet jezových polí - 2
 • Šířka levého pole - 22,87 m
 • Šířka pravého pole - 23,00 m
 • Hradící výška válce se štítem - 2,50 m
 • Průměr válce - 2,00 m
 • Kóta přelivné hrany zahrazeného válce (provozní hladina) - 288,60 m n.m.
 • Maximální výška přepadajícího paprsku přes zahrazený válec - 0,50 m
 • Dosedací práh štítu zahrazeného válce - 286,10 m n.m.
 • Kóta spodní hrany zcela vyhrazeného válce - 289,60 m n.m.
 • Kóta dna vývaru - 284,60 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru - 285,10 m n.m.
 • Maximální hladina při Q100 - 291,43 m n.m.
 • Délka vývaru - 9,00 m
 • Šířka vývaru - 54,70 m
 • Hloubka vývaru - 0,50 m
 • Nadmořská výška přemostění - 292,60 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Při zahrazeném jezu je povolena maximální výška přepadajícího paprsku 0,50 m (kóta 289,10 m n.m.). Při vzrůstajícím přítoku se postupným zvedáním válců udržuje v nadjezí hladina na úrovni provozní hladiny (288,90 m n.m. ± 0,2 m) a to až do přítoku na jez cca 280 m3/s. Při dalším stoupání hladiny se válce vyhradí. Při úplném vyhrazení je spodní hrana na kótě 289,60 m n.m. Pokud se na částečně zahrazených válcích začnou zachytávat plaveniny, je možné přizvednutím válců převést plaveniny pod jez. Při zvednutí válců je však třeba respektovat odběr Vodárny II. Od průtoku cca 355 m3/s dochází k zahlcení jezových polí a válcová konstrukce je vystavena nárazům plavenin. Po úplném vyhrazení válců se zajišťuje sledování a průběžné odstraňování plavenin, které by mohly ohrozit bezpečnost jezu. Na sestupné větvi povodně se s válci jezu manipuluje v opačném pořadí. Po zastavení provozu MVE a odstavení odběru Vodárny II (cca 50 m3/s) se uzavře i horní stavidlo štěrkové propusti, aby do propusti při povodni nevnikaly splaveniny a plaveniny. Na sestupné větvi povodně se od průtoku cca 40 m3/s začne proplachovat štěrková propust. Horní stavidlo se plně vyhradí a spodní stavidlo se zvedne maximálně na 80 cm. Proplachování lze opakovat, případně přerušit. Po ukončení proplachování štěrkové propusti (po skončení chodu plavenin) se uzavře spodní stavidlo a lze zprovoznit MVE. Pokud se nepodaří při povodni válce vyhradit a přepadá přes zahrazené válce vodní paprsek vyšší než 1 m, je možné z důvodu bezpečnosti válců ponechat válce ve spuštěné poloze a již je nevyhrazovat (doporučení vyplývající ze studie rekonstrukce jezu). Při návrhovém průtoku 600 m3/s, na který je jez dimenzován, dosahuje hladina v nadjezí při zahrazeném jezu kóty 291,45 m n.m., přes válce přepadá vodní paprsek výšky 2,60 m a válce jsou přetíženy na 200 % a hrozí jejich poškození. Rozhodnutí o dodatečném vyhrazení válců nebo jejich ponechání v zahrazeném stavu se posuzuje jako mimořádná manipulace (viz kapitola D.8.). Z důvodů rovnoměrného namáhání konstrukcí jezu se pokud možno manipuluje s oběma válci současně. Při vzniku nánosů pod jezem lze po povodni provést mechanické odstranění nánosů a to po předchozím oznámení místní organizaci Českého rybářského svazu, kterou zajistí správce toku.