A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Skřečoň - Skřečoňský potok km 2,5

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: město Bohumín

Rozdělení prostoru nádrže (výškový systém Bpv)

Nádrž má pouze retenční prostor sloužící k zajištění povodňové ochrany pro údolí Skřečoňského potoka pod hrází a dále v obci. Maximální objem nádrže je 182 000 m3.

Vlastní hráz (zemní homogenní)

  • Délka koruny hráze - 120,00 m
  • Šířka koruny hráze - 5,00 m
  • Kóta koruny hráze - 223,50 m n.m.
  • Výška hráze - 11 m
  • Sklon vzdušného svahu - 1 : 3
  • Sklon návodního svahu - 1 : 3

Spodní výpusť

Je tvořena vtokovou šachticí, potrubím DN 800 mm, manipulační šachticí a potrubím DN 1000 mm do kterého je vložena škrtící trať DN 300 mm délky 35 m.

  • Kóta dna vtoku do vtokové šachtice - 213,15 m n.m.

Bezpečnostní zařízení - boční přeliv

Je umístěn na levém břehu a je nehrazený. Přeliv má vyšší kapacitu než maximální průtok. Skluz není opevněn, je pouze zatravněn. Přeliv má charakter pouze nouzového zajištění.

  • Kóta přelivu - 222,50 m n.m.
  • Délka přelivné hrany - 20 m

Manipulace za velkých vod

Při běžném stavu je nádrž prázdná, přítok se přepouští základovou výpustí. V potrubí základové výpusti (po toku za manipulační šachtou) je osazena škrtící trať DN 300 mm, která omezuje kapacitu potrubí a tím zajišťuje povodňovou ochranu území pod nádrží. V případě potřeby lze uzavřít šoupák v manipulační šachtě a odtok úplně zastavit. K dalšímu podstatnému zvýšení odtoku dojde až při dosažení kóty bezpečnostního přelivu. Po povodni se nádrž musí co nejdříve vypustit. Velikost odtoku je dána kapacitou koryta a okamžitou situací na potoce pod hrází.