SEZNAM ZKRATEK

zkratka popis
BPV Balt po vyrovnání
HZS MSK Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
KOPIS Krajské operační a informační středisko
SPA Stupeň povodňové aktivity
VD Vodní dílo
VHD Vodohospodářský dispečink Povodí Odry, s.p.
VHP Vodohospodářský provoz Povodí Odry, s.p.
VHP ČT Vodohospodářský provoz Český Těšín
VHP KR Vodohospodářský provoz Krnov
VHP OP Vodohospodářský provoz Opava
VHP OV Vodohospodářský provoz Ostrava
VHP SK Vodohospodářský provoz Skotnice
VHP VD FM Vodohospodářský provoz Vodní díla Frýdek Místek
VHP VD OP Vodohospodářský provoz Vodní díla Opava
VVT Významný vodní tok
KL klapka
SEG segment
TAB tabule
NAP náplatky
POK poklop
PEV pevný
POH pohyblivý
VAL válcový
VAK vakový
ORP obec s rozšířenou působností
RO rozdělovací objekt
ČHMÚ Český hydrometeorologický ústav
KÚ MSK Krajský úřad Moravskoslezského kraje
OPIS Operační a informační středisko HZS
AČR Armáda České republiky
PČR Policie České republiky
ÚSZS Územní středisko záchranné služby
KHS Krajská hygienická stanice
KVS Krajská veterinární správa
TBD Technicko bezpečnostní dohled
MŽP Ministerstvo životního prostředí