A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Prověřování připravenosti, výcvik a školení účastníků povodňové ochrany

Minimálně jednou ročně, zpravidla v měsíci dubnu, zorganizuje povodňový orgán Moravskoslezského kraje spojové cvičení k prověření přenosu informací předpovědní povodňové služby. Povodí Odry s.p. pomocí srážko-odtokového modelu HYDROG nasimuluje povodeň, zpracuje prognózu povodňových průtoků a výsledky odešle na KOPIS HZS MSK, které následně předá informace povodňovým orgánům obcí s rozšířenou působností. Vyhodnocení spojového cvičení provede KOPIS HZS MSK a výsledek předá povodňovému orgánu kraje. Případná další cvičení s jinou tématikou zorganizuje povodňový orgán kraje na základě vyhodnocení stavu připravenosti povodňových orgánů. Odborná školení a výcvik členů povodňových orgánů obcí zorganizuje povodňový orgán Moravskoslezského kraje podle potřeby.

Seznam zkratek