A-6 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Přirozená povodeň ovlivněná mimořádnými přírodními okolnostmi

Svážné území Řečice

Sesuv do nádrže přichází v úvahu pouze na VD Šance. K přelití hráze vlivem sesuvu, dle současných znalostí vycházejících z matematické modelace jevu, by došlo při hladině v nádrži vyšší než 506,00 m n.m.. Přelití nezpůsobí destrukci hráze.

Pro kontrolu rychlosti sesuvu jsou prováděna pravidelná automatická i ruční měření. Automatická měření s možností dálkového odečtu slouží k identifikaci včasného nebezpečí takového zrychlení pohybu, které by vedlo k ohrožení lidí v kritických oblastech. Na základě poznatků o závislosti rychlosti pohybu sesuvu na intenzitě a době trvání srážek byly stanoveny varovné stavy a mezní hodnoty. Při dosažení varovného stavu (mez bdělosti) je nutno zvýšit četnost odečítání měřených hodnot. Při dosažení mezních hodnot vzrůstá pravděpodobnost zrychlení pohybu sesuvu a je nutno zabezpečit evakuaci ohrožených oblastí.

Měřená hodnota Varovný stav Mezní hodnota
Srážkový úhrn [mm/24 hod] 100 Není stanovena
Výška hladiny podzemní vody ve studni K6 nad smykovou zónou [m] 2 4
Průměrná 6 hodinová rychlost na ZTE-21 [mm/den] 2-3 60

Sledování sesuvu zajišťuje Povodí Odry s.p. Při dosažení mezních hodnot informuje vodoprávní úřad a KOPIS.

Olše - levobřežní svážné území Kanada v Třinci

Náhlá aktivace svážného území, za povodní mimořádných velikostí při průtocích v Olši Q50 až Q100, může zatarasením koryta způsobit vybřežení vod řeky Olše a ohrozit část areálu Třineckých železáren.

Na základě dosavadních sledování a měření jsou pro pohyb sesuvu rozhodující úhrny spadlých srážek. Srážkové úhrny jsou měřeny automaticky na Javorovém nebo v Třinci. Průtoky v Olši jsou měřeny v Českém Těšíně. Při dosažení limitních hodnot srážek informuje VHD dispečink Třineckých železáren a povodňový orgán ORP Třinec.

Limitní úhrny srážek:

počet dnů 1 2 3 4 5
srážkový úhrn [mm] 160 280 360 400 410