A-6 DRUH A ROZSAH OHROŽENÍ

Přirozená povodeň

Přirozená povodeň je nejpravděpodobnější příčinou povodňové situace a Povodňový plán se přirozenou povodní zabývá nejpodrobněji.

Povodně na území Moravskoslezského kraje vznikají především v letním období po déletrvajících deštích plošného rozsahu. Vliv tání sněhu na jejich vznik se projevuje spíše v jesenické části povodí. Na začátku dvacátého století byly povodně častější, ale zhruba od čtyřicátých let postupně ubývaly. Extrémem byl rok 1997, kdy nastala zatím největší pozorovaná povodňová epizoda.

Velikost povodně je charakterizována tzv. N-letou vodou. Ve vodohospodářské praxi je tato voda vyjadřována jednoletou, dvouletou, až stoletou vodou (QN). Jedná se o statistický údaj s jakou dobou opakování se může povodeň určité velikosti, či větší, průměrně vyskytnout (např. dvacetiletá voda je tak průměrně dostoupena nebo překročena pětkrát za období sta let). Tento údaj má určitou přesnost s chybou řádově až v desítkách procent. K N-letým vodám jsou vztahovány kapacity koryt toků jako průtok, který bezeškodně tok vůči svému okolí převede, aniž by došlo k zaplavení okolního území a škodám v něm. Na základě doporučení normy TNV 75 2103 by podle charakteru chráněného území mělo být dosaženo povodňové ochrany na návrhový průtok

Charakter chráněného území Návrhový průtok
Historická centra měst, historická zástavba ≥ Q100
Souvislá zástavba, průmyslový areál, významné liniové stavby a objekty ≥ Q50
Rozptýlená bytová a průmyslová zástavba a souvislá chatová zástavba ≥ Q20