B-2 PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Předpovědní povodňová služba

Předpovědní povodňová služba zpracovává informace pro povodňové orgány, příp. ostatní účastníky ochrany před povodněmi o možnosti vzniku povodně a o jejím dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech.

Předpovědní povodňovou službu zabezpečuje dle vodního zákona Český hydrometeorologický ústav (dále jen ČHMÚ) ve spolupráci se správci povodí, tedy Povodím Odry s.p. Na zajištění této služby se v ČHMÚ podílejí úseky meteorologie, hydrologie a regionální pobočky ústavu (ČHMÚ Ostrava). Meteorologická služba je na Regionálním předpovědním pracovišti zajišťována v nepřetržitém provozu, hydrologická služba funguje za normálních podmínek v jedné pracovní směně (včetně nepracovních dnů), za povodní se provoz dle potřeby prodlužuje až na nepřetržitou službu.

U obou organizací je k výpočtu prognóz povodňových průtoků používán srážko-odtokový model HYDROG. Prognózy jsou zpracovávány standardně k 6. hodině ranní, operativně je však možné provést výpočet k libovolně zvolenému termínu. ČHMÚ Ostrava zpracovává hydrologické prognózy pro 8 předpovědních profilů, Povodí Odry s.p pro 61 profilů.

Informační toky předpovědní povodňové služby jsou podrobně popsány v metodickém pokynu MŽP. Pro distribuci informací ČHMÚ Ostrava a Povodí Odry s.p. je přednostně využíváno operačních a informačních středisek IZS, tj. KOPIS HZS MSK. Povodňový orgán ORP pak zajišťuje následné předání informací směrem k povodňovým orgánům obcí. Informace předpovědní povodňové služby jsou prezentovány na webových stránkách ČHMÚ (http://hydro.chmi.cz/hpps/), na vodohospodářském informačním portálu MZe (http://voda.gov.cz/portal/cz/) a na webových stránkách s.p. Povodí Odry (http://www.pod.cz/portal/sap/cz/index.htm).