A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Povodňové záchranné práce

Povodňové záchranné práce jsou technická a organizační opatření prováděná za povodně v bezprostředně ohrožených nebo již zaplavených územích k záchraně životů a majetku, zejména ochrana a evakuace obyvatelstva z těchto území, péče o ně po nezbytnou dobu, zachraňování majetku a jeho přemístění mimo ohrožené území (§74 zákona 254/2001 Sb.). V rámci Moravskoslezského kraje jsou povodňové záchranné práce zabezpečovány následujícím způsobem:

Činnost / opatření Zodpovídá Dokumentace
Informování o nebezpečí vzniku mimořádných meteorologických jevů na krajské operační a informační středisko IZS ČHMÚ Interní dokumentace ČHMÚ
Předpovědní povodňová služba - předpovědi povodňových průtoků zasílané na krajské operační a informační středisko IZS ČHMÚ, VHD, POD interní dokumentace ČHMÚ a POD
Varování obyvatelstva HZS, obce Plán varování obyvatelstva
požadavek na varování obyvatelstva od dispečinku Povodí Odry na krajské operační a informační středisko IZS VHD POD
varování s využitím verbálních informací předávaných elektronickými sirénami HZS
Vyrozumění orgánů státní správy a samosprávy (OPIS) HZS Plán vyrozumění
vyrozumění KÚ MSK, ORP, obcí
vyrozumění operačního střediska Katowického vojvodství
Organizování povodňových záchranných a zabezpečovacích prací
aktivace a činnost povodňových komisí ORP a dotčených obcí ORP, obce Povodňové plány ORP a obcí
Použití krizových štábů
krizový štáb Moravskoslezského kraje hejtman Charakteristika organizace krizového řízení v MSK
krizové štáby ORP primátor / starosta "krizové plány ORP"
Vyhlášení stavu nebezpečí (včetně předání informace o vyhlášení KS) hejtman katalogový list opatření
Provedení záchranných a likvidačních prací složky IZS katalogový list opatření
realizace povodňových záchranných prací v lokalitách zaplavených povodňovou vlnou
realizace povodňových záchranných prací v lokalitách, kde nedojde k zaplavení povodňovou vlnou, ale zůstanou na dlouhou dobu nepřístupné, s využitím všech sil a prostředků IZS a dalších smluvně zabezpečených disponibilních prostředků včetně vyžádaných jednotek a techniky od AČR
Evakuace obyvatelstva ORP, obce Plán evakuace obyvatelstva
ORP - rozpracování evakuace obyvatelstva na konkrétní podmínky
Zajištění nouzového přežití obyvatelstva ORP, obce Plán nouzového přežití obyvatelstva
Komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky KÚ, ORP, obce Plán komunikace s veřejností a hromadnými informačními prostředky
vzory pro informace pro případ nebezpečí zátopové vlny
Vyvedení hospodářského zvířectva v souladu s časovými možnostmi obce  
Vyvezení majetku a techniky v souladu s časovými možnostmi obce  
Ochrana vzácných historických a kulturních památek a cenností obce Plán ochrany kulturních památek
Zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti PČR Plán zabezpečení veřejného pořádku a bezpečnosti
Zabezpečení následujících činností po vzniku zvláštní povodně
plynulý chod evakuace
uzavření komunikací ohrožených průlomovou vlnou včetně přerušení státních a místních dopravních systémů
střežení opuštěných lokalit
eliminace růstu možné kriminality (rabování)
řízení dopravy včetně uzávěr stanovených komunikací
Zdravotnická pomoc zraněným ÚSZS, nemocnice, zdrav. zařízení Traumatologický plán MSK
Organizace protiepidemických opatření, včetně organizace dezinfekčních prací KHS Plán hygienických a protiepidemických opatření
Organizace protiepizootických opatření, likvidace uhynulých zvířat KVS Pohotovostní plán veterinárních opatření
Nakládání s mrtvými včetně zabezpečení nezbytné pohřební služby (při větším množství mrtvých) KÚ, ORP, obce Plán opatření při hromadném úmrtí osob
Likvidace uniklých nebezpečných chemických látek (dekontaminace, asanace) HZS Plán dekontaminace a asanace
Zabezpečení neodkladného odpadového hospodářství obce Plán odstranění odpadů vzniklých při mimořádné události
Zabezpečit náhradní prostory pro zaplavené obecní úřady obce  
Nařízení věcné pomoci hejtman katalogový list opatření
Nařízení pracovní povinnosti a pracovní výpomoci hejtman katalogový list opatření
Nařízení bezodkladného odstraňování staveb hejtman katalogový list opatření

Seznam zkratek