A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Povodňové zabezpečovací práce

Povodňové zabezpečovací práce jsou technická opatření prováděná na vodním toku popř. objektech na vodním toku ke zmírnění povodně a jejích škodlivých následků.

Povodňové zabezpečovací práce jsou zejména:

  • Odstraňování překážek ve vodním toku a v profilu objektů (propustky, mosty) znemožňujících plynulý odtok vody
  • Rozrušování ledových celin a zácp
  • Ochrana koryta a břehů proti narušování povodňovým průtokem a zajišťování břehových nátrží
  • Opatření proti přelití nebo protržení ochranných hrází
  • Opatření proti přelití nebo protržení hrází vodních děl zadržujících vodu
  • Provizorní uzavírání protržených hrází
  • Instalace protipovodňových zábran
  • Opatření proti zpětnému vzdutí vody, zejména do kanalizací
  • Opatření k omezení znečištění vody
  • Opatření zajišťující stabilizaci území před sesuvy

Povodňové zabezpečovací práce zajišťují správci vodních toků na vodních tocích a vlastníci dotčených objektů (mosty, propustky), případně další subjekty podle povodňových plánů nebo na příkaz povodňového orgánu. Zabezpečovací práce, které mohou ovlivnit odtokové podmínky nebo průběh povodně na celém vodním toku nebo dílčím povodí, musí být koordinovány se správcem povodí (prostřednictvím VH dispečinku Povodí Odry, s.p.). Povodňové zabezpečovací práce na vodních dílech zajišťují vlastníci vodních děl. Jde-li o vodní díla I. a II. kategorie z hlediska TBD, mají jejich vlastníci povinnost projednat povodňové zabezpečovací práce, které by mohly ovlivnit stabilitu nebo bezpečnost vodního díla, s odborně způsobilou osobou pověřenou prováděním TBD.

Seznam zkratek