A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Povodňová kniha

Povodňová kniha je součástí Povodňového plánu a je vedena a uložena na Odboru životního prostředí a zemědělství krajského úřadu. V době mimo povodeň se do povodňové knihy zapisují údaje o provedených preventivních opatřeních např. výsledky povodňových cvičení, provedených školeních apod. Nutností je zde dokladovat každoroční aktualizaci povodňového plánu. Zápisy z jednání Povodňové komise Moravskoslezského kraje jsou přílohou povodňové knihy a ukládají se do části příloh. Každý záznam v povodňové knize má své pořadové číslo. Přílohami povodňové knihy mohou být i jiné materiály (fotodokumentace, videokazety apod.). Tyto materiály se opatří pořadovým číslem a v povodňové knize se uvede jejich popis a místo uložení. V době povodně je sídlem Povodňové komise Moravskoslezského kraje pracoviště krizového štábu Moravskoslezského kraje, Integrované bezpečnostní centrum MSK, Nemocniční 3328/11, 702 00 Moravská Ostrava. Zápisy do povodňové knihy jsou nahrazeny záznamovými prostředky pracoviště krizového štábu. Je-li svoláno zasedání Povodňové komise Moravskoslezského kraje v době povodně mimo pracoviště krizového štábu, je povinností pracovníků Odboru životního prostředí a zemědělství vzít s sebou povodňovou knihu a vést záznamy.

Seznam zkratek