A-7 ORGANIZACE POVODŇOVÉ SLUŽBY

Platná legislativa týkající se ochrany před povodněmi

  1. zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů
  2. zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému
  3. zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, ve znění pozdějších předpisů
  4. Metodický pokyn odboru ochrany vod Ministerstva životního prostředí k zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby uveřejněný ve Věstníku MŽP, částka 13/2011
  5. Odborné pokyny pro provádění hlásné povodňové služby (Český hydrometeorologický ústav prosinec 2012) přístupné na stránkách ČHMÚ http://hydro.chmi.cz/hpps/index.php

Seznam zkratek