A-1 POPIS ÚZEMÍ

Odtokové poměry

Plocha Moravskoslezského kraje v rozloze 5 554 km2 v rozhodující míře přináleží k povodí řeky Odry, na niž připadá 5 295 km2. Zbylých 244 km2 patří do povodí Moravy a 15km2 povodí Váhu.

Z celkové délky toků v kraji je v povodí Odry spravováno:

  • Povodím Odry s.p. - 2950 km
  • Lesy České republiky - 3102 km

V povodí Moravy spravováno:

  • Povodím Moravy s.p. - 28 km
  • Lesy České republiky - 457 km

V povodí Váhu spravováno:

  • Povodím Odry s.p. - 1 km
  • Lesy České republiky - 52 km

Celková délka vodních toků na území Moravskoslezského kraje spravována výše uvedenými organizacemi činí 6 590 km.

K významným zařízením, které slouží k ochraně před povodněmi, patří údolní nádrže. Na území Moravskoslezského kraje je jich celkem sedm a všechny jsou ve správě Povodí Odry, s.p.. Uvedené nádrže ovládají odtok z cca 18% plochy povodí Odry.

Základní parametry přehrad z hlediska povodňové ochrany

Název Q100 neovlivněná Objem PV100 Q100 transformovaná Objem retenční Neškodný odtok
ovladatelný neovladatelný
m3/s mil. m3 m3/s mil. m3 m3/s
Slezská Harta 231 42 50 11,4 17,8 60
Kružberk 257 48 50 6,9 0,0 35
Šance 313 29 70 7,5 8,7 70
Morávka 187 15,3 50 5,2 1,3 60
Olešná 87 7,0 87 0,2 0,9 40
Žermanice 80 7,9 20 5,8 0,0 20
Těrlicko 150 11,7 64 1,5 3,3 40

Pozn.: data o neovlivněné Q100 a objemu povodňové vlny PV100 zpracovala pobočka Českého hydrometeorologického ústavu Ostrava.

Specifickým problémem nejnižší části povodí Odry je území zasažené důlními vlivy v důsledku hlubinné těžby uhlí, které dosahuje rozlohy kolem 240 km2. V tomto prostoru dochází vlivem důlních poklesů k ovlivnění sklonových poměrů na tocích a tak k ovlivňování odtokových poměrů.