A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Transformace povodňových vln vodních děl Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice a Olešná je obsahem Manipulačního řádu vodohospodářské soustavy povodí Odry schváleného dne 12.5.1999 odborem ochrany vod a půdy MMO pod č.j. OVP/1479/99/Val/Vk. V tomto manipulačním řádu jsou definovány dva způsoby povodňového řízení:

  1. základní povodňové řízení, které používají obsluhy vodních děl při přerušení spojení s VHD či v jiných případech, kdy jsou nuceny postupovat samy (nebezpečí z prodlení).
  2. operativní povodňové řízení, které vychází z analýzy předpovědi srážek, srážek spadlých, průtoků v tocích, stavu nádrží a případných dalších faktorů. Při operativním řízení jsou dodržovány následující priority:
    • bezpečnost přehrad
    • nepřekročení kapacity koryt ve vybraných důležitých profilech vodohospodářské soustavy povodí Odry (viz schéma)
    • nepřekročení kapacity koryt v ostatních profilech na tocích vodohospodářské soustavy povodí Odry
    • nepřekročení neškodných odtoků pod nádržemi

V rámci operativního povodňového řízení je možné předpouštění nádrží.

Povodňový orgán Moravskoslezského kraje může nařizovat mimořádné manipulace na vodních dílech nad rámec schválených manipulačních řádů (viz §80 odstavec 2, písmeno i) zákona č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů).