A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Jez Lhotka - Odra km 14,940

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: Povodí Odry, s.p.

Vybrané technické údaje dle MŘ z dubna 2005 (výškový systém Bpv)

 • Počet jezových polí - 2
 • Šířka jednoho pole - 20,00 m
 • Kóta koruny pevného přelivu jezu - 201,81 m n.m.
 • Kóta dna vývaru - 199,23 m n.m.
 • Kóta závěrného prahu vývaru - 200,23 m n.m.
 • Kóta založení jezového tělesa - 195,61 m n.m.
 • Délka vývaru - 12,0 m
 • Hloubka vývaru - 1,0 m
 • Výška vzdutí klapkou nad korunou pevného přelivu - 2,2 m
 • Max. výška vody přepadající přes vztyčenou klapku - 0,5 m
 • Hladina stálého vzdutí - 204,01 m n.m.
 • Max. hladina při vztyčených klapkách - 204,51 m n.m.
 • Minimální hladina pro provoz MVE - 204,03 m n.m.
 • Kóta ovlivněné Q100 (793 m3/s) s vlivem LB inundace - 207,02 m n.m.
 • Kóta neovlivněné Q100 (892 m3/s) s vlivem LB inundace - 207,39 m n.m.

Manipulace za velkých vod

Aby nedocházelo k nerovnoměrnému namáhání vývaru a podjezí, manipuluje se s klapkami rovnoměrně (obě se současně sklápí nebo vztyčují). Maximální výška přepadajícího paprsku vody přes vztyčené klapky je 0,5 m. Při dosažení 70 % sklopení klapek (cca 210 m3/s) a potřebě dalšího sklápění se z důvodu ochrany pohyblivých částí jezu uvolní brzdy pohonu a klapky se ponechají ve vznosu. Při dalším zvyšování přítoku hladina v nadjezí již překročí kótu 204,51 m n.m. a dále stoupá a při ovlivněném průtoku Q100 dosáhne úrovně 207,02 m n.m. (čtení na lati 521 cm). Výše uvedenou manipulací dojde k ovlivnění kapacity jezu hlavně pro průtoky s větší četností opakování. Při ovlivněném průtoku Q100 se započtením vlivu levobřežní inundace je ovlivnění již minimální (cca 3 cm). Při opadávání povodně a poklesu hladiny v nadjezí na kótu 204,51 m n.m. se klapky připojí k pohonu a postupně se zvedají. Při povodňových průtocích musí obsluha odběrného zařízení BorsodChem MCHZ sledovat hladinu v usazovací nádrži a manipulací udržovat hladinu v usazovací nádrži na takové výši, aby byly zabezpečeny odběry a zároveň nedošlo k překročení maximální přípustné hladiny v usazovací nádrži. Maximální přípustná hladina v usazovací nádrži je na kótě 206,61 m n.m. (čtení na lati 480 cm). Při této kótě je průtok v Odře cca 730 m3/s.