B-2 PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Hlásná služba z vodních děl ve správě Povodí Odry, s.p.

Hlášení se předává při dosažení jednotlivých stupňů povodňové aktivity (na vzestupné i sestupné větvi) a dosažení kulminačního průtoku. Správa vodního díla informuje VH dispečink a obecní (městské) úřady jen na území příslušné ORP. Četnost hlášení bude dle dosaženého stupně povodňové aktivity (I. SPA – 2x denně, II. SPA – 3x denně, III. SPA – častěji dle potřeby nebo požadavku povodňového orgánu). Četnost může změnit VH dispečink.

Seznam zkratek