B-2 PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÁ POVODŇOVÁ SLUŽBA

Hlásná služba pro Polskou republiku

Spolupráce v oboru hydrologie a protipovodňové služby na hraničních tocích mezi ČR a PR

Jedná se o společnou protipovodňovou a předpovědní službu na hraničních tocích, na kterých obě země, tj. Česká a Polská republika již desítky let úzce spolupracují a kterou upravují smluvní opatření obou zemí na vládní úrovni. Spolupráci a společnou službu na hraničních tocích v rámci Moravskoslezského kraje zajišťují na polské straně Institut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), pobočky ve Wroclavi a Katowicích, na české straně Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava.

Konkrétním předmětem spolupráce je oboustranná výměna dat, informací a předpovědí z oboru meteorologie a hydrologie. Řídí se „Zásadami spolupráce v oboru hydrologie a protipovodňové služby na hraničních tocích mezi ČR a PR“, schválenými zmocněnci vlád České republiky a vlády Polské republiky pro spolupráci v oblasti vodního hospodářství na hraničních vodách.

S ohledem na rozvoj informačních technologií a s přihlédnutím k mezinárodním vazbám národních meteorologických a hydrologických služeb výměna vzájemně naplňuje požadavky obou stran a je víceméně kontinuální.

Na vyžádání polské strany poskytne rovněž vodohospodářský dispečink Povodí Odry s.p. informace o přijatých opatřeních na ochranu před povodněmi a ovlivňování odtokových poměrů manipulacemi na vodních dílech na základě „Dohody o spolupráci a vzájemné pomoci při záchranářských pracích při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech" uzavřené mezi Moravskoslezským krajem a Slezským vojvodou dne 22.2. 2008 článek 2 odst. 2.b). Informování se provádí prostřednictvím KOPIS HZS MSK.

Seznam zkratek