A-4 MANIPULAČNÍ PRAVIDLA VÝZNAMNÝCH VODNÍCH DĚL

Bartošovice (horní hráz) - Bartošovický potok km 6,025

Kategorie VD (dle vyhlášky 471/2001 Sb. o TBD) IV.

Správce: ZVHS

Vybrané technické údaje (výškový systém Bpv)

  Kóta Zatopená plocha Objem
  min. max. [mil. m2] [mil. m3]
Stálé nadržení 256,60 258,40 0,000-0,028 0,000-0,019
Retenční ovladatelný 258,40 264,00 0,028-0,271 0,019-0,814
Retenční neovladatelný 264,00 264,50 0,271-0,302 0,814-0,957

Vlastní hráz (zemní sypaná)

 • Délka koruny hráze - 242,50 m
 • Šířka koruny hráze - 5,00 m
 • Kóta koruny hráze - 265,10 m n.m.
 • Výška hráze - 8,50 m
 • Sklon vzdušného svahu - 1 : 2
 • Sklon návodního svahu - 1 : 3

Spodní výpusti - požerák

 • Kóta dna požeráku - 254,90 m n.m.
 • Kóta dna ocelového potrubí - 255,10 m n.m.
 • Kóta dna odp. potrubí u vývaru - 254,60 m n.m.
 • Kapacita odp. potrubí při hladině vody v požeráku 1,2 m - 0,429 m3/s
 • Kapacita požeráku při hladině 264,50 m n.m. - 6,107 m3/s

Bezpečnostní zařízení - kašnový přeliv

 • Délka přelivné hrany - 18,20 m
 • Kóta pevné přelivné hrany - 264,00 m n.m.
 • Kapacita při hladině 264,50 m n.m. - 15,15 m3/s

Manipulace za velkých vod

Při běžném provozu se hladina v nádrži požerákem udržuje na kótě maximálního stálého nadržení (258,40 m n.m.). Při přítocích vyšších než je kapacita požeráku hladina stoupá až na kótu bezpečnostního přelivu (264,00 m n.m.). Po dosažení kóty bezpečnostního přelivu začne voda přepadat přes přeliv. Předpokládá se, že v retenčním prostoru mohou být zachyceny až 2 stoleté povodně, které se vyskytnou v intervalu 20 hodin po sobě. Z důvodu ochrany vedení vysokého napětí vedoucí přes nádrž je obsluha nádrže povinna při dosažení hladiny 260,00 m n.m informovat dispečink SME a.s. v Novém Jičíně na možnost povodně. Při dosažení hladiny 246,10 m n.m. dispečink SME a.s. zajistí vypnutí vedení vysokého napětí.