Povodí Odry, státní podnik

 

Souhrnná zpráva o povodni
září 2007
v povodí Odry

Zpracoval: VH dispečink Povodí Odry, státní podnik

listopad 2007

 

Obsah

1. METEOROLOGICKÁ SITUACE
1.1. Meteorologická situace

2. HYDROLOGICKÁ SITUACE
2.1. Srážková situace před povodní
2.2. Srážková situace za povodně
2.3. Hydrologická situace na vodních tocích
2.4. Stav na nádržích před povodní a ovlivnění odtokové situace vodními díly
2.5. Přehled dosažených SPA, kulminační průtoky
2.6. Zaznamenané rozlivy

3. ČINNOST PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY
3.1. Hlásná služba VH dispečinku Povodí Odry
3.2. Předpovědní služba ČHMÚ
3.3. Předpovědní služba VH dispečinku Povodí Odry

4. PROVEDENÁ OPATŘENÍ
4.1. Zabezpečovací práce
4.2. Záchranné práce
4.3. Přehled vyhlášených SPA

5. DŮSLEDKY POVODNĚ
5.1. Škody na majetku

6. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

7. PŘÍLOHY
7.1. Překročení stupňů povodňové aktivity
7.2. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech
7.3. Transformace povodňových vln vodními díly
7.4. Zaznamenané rozlivy

1. METEOROLOGICKÁ SITUACE

1.1. Meteorologická situace

Dne 3.9. přešla od severozápadu přes naše území studená fronta a za ní k nám proudil studený vzduch od severu až severozápadu. Ze dne 4.9. na 5.9. se nad střední Evropou vytvořila ve vyšších vrstvách atmosféry tlaková níže a přesunula se nad Balkánský poloostrov. Frontální rozhraní spojené s touto níží začalo během dne 5.9. od východu ovlivňovat náš region.
Srážky se během tohoto dne rozšířily od východu postupně na celé území Moravy a Čech s výjimkou severozápadní části republiky. V noci na 6.9. začaly srážky zejména na návětrné severní a severovýchodní straně Jeseník zesilovat.
V dalším vývoji se střed tlakové níže přesouval směrem k Černému moři a výrazné frontální rozhraní začalo ještě 6.9. postupovat velmi zvolna zpět k východu - srážková činnost tak zesilovala i na dalších místech, zatímco na západě regionu zeslabovala a postupně ustávala. Odpoledne a večer dne 7.9. srážky slábly a ustávaly i ve východní polovině kraje.

2. HYDROLOGICKÁ SITUACE

2.1. Srážková situace před povodní

Při hodnocení srážkové situace před povodní je třeba vzít v úvahu dlouhodobější vývoj srážek v roce 2007. V zimních měsících lednu, únoru a březnu se sice nevytvořila souvislá sněhová pokrývka, ale srážkově byly tyto měsíce nadnormální. Nedostatek srážek se začal projevovat od měsíce dubna, který byl srážkově mimořádně podnormální. Následující měsíce byly srážkově mírně podnormální. Celkový srážkový deficit za období duben až srpen činil cca 150 mm srážek.

2.2. Srážková situace za povodně

Srážky spojené s frontálním rozhraním, které během dne 5.9. zasáhly území regionu severní a střední Moravy a Slezska, se postupně rozšířily od východu na celé povodí. V odpoledních a večerních hodinách se již ve většině lokalit vyskytoval vytrvalý déšť. Hodinové srážkové úhrny se v té době pohybovaly cca do 5 mm/hod., intenzita však postupně sílila. Během noci na 6.9. se tento efekt projevil především na návětrné severní a severovýchodní straně Jeseníků. Krátce po půlnoci a nad ránem 6.9. se hodinové srážkové úhrny pohybovaly mezi hodnotami 10 - 14 mm/hod. Během 6.9. pokračovaly srážky na většině regionu s proměnlivou intenzitou víceméně po celou dobu dne. Tento vývoj je možno pozorovat velmi dobře na obrázcích znázorňujících prostorové rozložení srážek ve dnech 5.9. a 6.9. V souvislosti s dalším vývojem synoptické situace se ještě dne 6.9. frontální rozhraní odsouvalo velmi zvolna k východu. Hlavní srážková oblast se přesouvala do dalších lokalit regionu. V západní části srážky postupně zeslabovaly a ustávaly, v severovýchodní (zejména ve výše položených místech) se vyskytovaly srážky s intenzitou 2 - 6 mm/hod. ještě v odpoledních hodinách. Celkově však odpoledne a večer dne 7.9. srážky slábly a ustávaly i ve východní polovině kraje. Během celé srážkové epizody byla nejvýznamněji postižena severozápadní část Moravskoslezského kraje, přitom výrazné rozdíly v celkovém množství srážek byly způsobeny návětrnými efekty.

Zaznamenané srážky na stanicích ČHMÚ a Povodí Odry, státní podnik

Stanice Den** Suma
5.9. 6.9. 7.9 8.9
Rejvíz* 129 166 9 9 314
Biskupská kupa* 121 145 11 3 280
Mikulovice* 102 146 4 3 255
Ramzová* 108 100 8 8 224
Morávka* 74 74 51 13 212
Lysá hora 59 73 52 21 205
Kozlovice* 60 92 49 4 205
Ondřejník* 59 89 49 8 204
Nýdek* 61 85 45 12 203
Jeseník 88 99 9 6 201
Šerák 84 95 8 9 195
Město Albrechtice* 76 112 5 2 195
Cvilín* 56 100 2 1 160
Vidnava 71 76 1 2 150
Konczyce ( Polsko) * 41 65 35 8 149
Mošnov 43 77 22 1 143
Poruba 46 71 21 2 140
Jablunkov* 30 67 33 10 140
Lučina 43 62 29 5 139
Mezina* 35 97 3 3 138
Karlovice 47 82 5 1 135
Javorník 70 44 1 3 117
Dětmarovice* 40 44 23 5 112
Červená 41 56 4 0 101
Opava 41 44 11 4 101

* - stanice Povodí Odry,s.p.
** - od 7:00 toho dne do 7:00 následujícího dne

Časové rozložení hodinových úhrn srážek na vybraných stanicích

Prostorové rozložení srážek dle všech dostupných stanic

2.3. Hydrologická situace na vodních tocích

Od dubna vykazovaly všechny vodní toky postupnou klesající tendenci průtoků, krátkodobě přerušenou přechodným zvýšením ze srážek z bouřkové činnosti, průtoky však opět rychle klesly zpět k minimálním hodnotám.
V období před 4. září se průtoky v dílčím povodí okrajových přítok řeky Odry v Jeseníkách pohybovaly na úrovni Q355d. V oblasti Beskyd se průtoky pohybovaly na úrovni Q330d až Q364d. Při srážkové epizodě dne 13.8.2007 byl krátkodobě dosažen II. SPA na řece Olši v Jablunkově, průtok však rychle klesal a v období před 4. září dosahoval v tomto profilu hodnoty Q355d. Odra v Bohumíně měla ve stejném období průtok 8 m3/s, což je 16 % dlouhodobého průměrného průtoku (Qa = 48 m3/s).
Průtokové odezvy na vysoké srážkové úhrny z období od 5. do 8. září 2007 byly rychlé a významné i přesto, že těmto srážkám předcházelo zmíněné hydrologické sucho. V důsledku intenzivních srážek došlo k výraznému zvýšení průtok především na drobných vodních tocích v Rychlebském výběžku mezi Vidnavou a Bílou Vodou, dále pak na vodních tocích Bělá a Osoblaha. Na řece Opavici došlo k rozlivům mezi Městem Albrechtice a Krnovem. Na řece Opavě došlo k rozlivům v obcích Brantice, Zátor, mezi městy Krnov a Opava a dále pod městem Opava včetně zatopení lokality Kravaře-Dvořisko. K významnému zvýšení průtok došlo i na řece Porubce a Sezině. V oblasti Beskyd došlo k lokálnímu vybřežení vody z koryt na vodním toku Jičínka a především pak na vodním toku Petrůvka, kde bylo dosaženo úrovně 50ti leté vody. V povodí řek Morávky, Ostravice, Lučiny a Stonávky nedošlo vlivem transformačního účinku nádrží k vybřežení vod.
Jinak je možno uvést, že se velikost povodně pohybovala od vody 5leté (dolní úseky tok), přes vody 10 - 20leté (na středních tocích) až po vody 20 - 50leté (na horských úsecích tok). V Ostravě nedošlo k souběhu povodňových vln řek Opavy a Ostravice, což mělo příznivý dopad na kulminaci Odry v Bohumíně, viz. následující graf.

2.4. Stav na nádržích před povodní a ovlivnění odtokové situace vodními díly

Rok 2007 se v povodí Odry vyznačoval již od dubna dlouhodobým deficitem srážek v kombinaci s vysokými průměrnými teplotami. Tyto faktory způsobily hydrologické sucho, které se projevovalo mj. i snižováním hladin a objemů vody ve vodních nádržích a to zejména těch, které jsou využívány pro zásobování průmyslu. Zaklesnutí nádrží v důsledku hydrologického sucha dokresluje následující tabulka z 3.9.2007.

Údolní nádrž Zaklesnutí [m] Objem [mil. m3] % naplnění zásobního prostoru
Slezská Harta 2,5 173,68 91,3
Kružberk 2,8 22,08 73,5
Šance 5,0 31,88 73,6
Morávka 3,5 3,82 67,1
Žermanice 5,0 10,37 50,9
Těrlicko 2,2 17,75 77,7
Olešná 2,7 1,66 45,5

Vzhledem k tomu, že zásobní prostory všech nádrží byly značně povyprázdněné, zasáhly údolní nádrže významným způsobem do transformace povodňových průtoků.
Na vodním díle Slezská Harta byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 493,57 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 15,661 mil. m3. Maximální přítok do nádrže za povodně činil 52,6 m3/s a kulminace nastala 7.9.07 ve 2:00 hod. Po celou dobu povodně byl udržován konstantní odtok z nádrže 6,5 m3/s a hladina v nádrži dosáhla maxima 493,77 m n.m. dne 8.9.07. Došlo k mírnému doplnění zásobního prostoru.

Na vodním díle Kružberkbyla dne 3.9.2007 hladina na kótě 425,73 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 6,513 mil m3. Maximální přítok do nádrže byl 42,8 m3/s dne 7.9.07 ve 12:00 hod. Hladina v nádrži dosáhla maxima 428,12 m n.m. dne 13.9.07, k naplnění zásobního prostoru nedošlo. Po celou dobu povodně byl udržován celkový odtok z nádrže 1,7 m3/s.

Na vodním díle Šance byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 496,97 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 10,549 mil. m3. Kulminace přítoku nastala dne 7.9.07 v 10:00 hod na hodnotě 85,4 m3/s, tedy na úrovni 2leté vody (82,0 m3/s). Došlo k doplnění volného zásobního prostoru a maximální hladiny 501,90 m n.m. bylo dosaženo 13.9.2007. Po celou dobu povodně byl udržován odtok z nádrže 0,63 resp. 2,15 m3/s.

Na vodním díle Morávka byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 503,35 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 1,624 mil m3. Kulminace přítoku nastala dne 7.9.07 v 10:00 hod na hodnotě 32,5 m3/s. Odtok z nádrže činil 0,12 m3/s byl dne 6.9.07 v 7:00 hod zvýšen na 0,82 m3/s. Zásobní hladiny bylo dosaženo 7.9.07 ve 13:00 hod. Další manipulace na odtoku byly koordinovány s vodním dílem Vyšní Lhoty za účelem doplnění zásobního prostoru vodního díla Žermanice. Dne 8.9.07 byl zvýšen odtok na 10,5 m3/s z důvodu snížení rychlosti nárůstu hladiny v nádrži a 10.9.07 na 15,5 m3/s za účelem prázdnění retenčního prostoru. Maximální hladiny bylo dosaženo dne 10.9.07 v 7:45 hod na kótě 511,64 m n.m.

Na vodním díle Žermanice byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 286,16 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 9,061 mil m3, tedy téměř polovinu zásobního objemu. Kulminační přítok činil 54,8 m3/s a dosáhl úrovně Q20. Přítok byl silně ovlivněn manipulacemi na VD Vyšní Lhoty a to převáděním vody z povodí řeky Morávky z důvodu snahy využít povodňové situace a doplnit volný zásobní prostor. Po dobu povodně byl udržován téměř konstantní odtok a docházelo k plnění nádrže. Po dosažení hladiny zásobního prostoru byl odtok zvýšen na 10 m3/s z důvodu propláchnutí nádrže. Maximální hladiny v nádrži na kótě 291,30 m n.m. bylo dosaženo dne 12.9.07 ve 23:00 hod.

Na vodním díle Těrlicko byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 273,39 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 4,907 mil. m3. Kulminační přítok činil 64,7 m3/s dne 7.9.07 ve 12:00 hod a pohyboval se na úrovni Q5. Po dobu povodně byl udržován téměř konstantní odtok z nádrže a teprve na sestupné větvi po dosažení zásobní hladiny ( 8.9.07 v 9:00 hod) došlo ke zvýšení na cca 5,5 m3/s, čímž bylo omezeno další stoupání hladiny. Prázdnění retenčního prostoru bylo provedeno odtokem 9,0 m3/s ve dnech 10. a 11.9.2007. Maximální hladina v nádrži 275,80 m n.m. byla dosažena dne 10.9.07 v 7:00 hod.

Na vodním díle Olešná byla dne 3.9.2007 hladina na kótě 300,37 m n.m. a volný objem v zásobním prostoru činil 1,634 mil. m3, tedy nádrž byla víc než z poloviny prázdná. Kulminační přítok činil 26,0 m3/s a byl větší než Q2. Po celou dobu povodňové vlny byl udržován konstantní odtok z nádrže 0,05 m3/s. Po dostoupnutí hladiny v nádrži na úroveň bezpečnostního přelivu začal odtok stoupat, až se ustálil na hodnotě 1,32 m3/s. Snížení hladiny v nádrži na zásobní hladinu bylo provedeno zvýšením odtoku spodními výpustmi na cca 3,5 m3/s po dobu 24 hodin dne 10.9.2007.

Do výčtu manipulací na vodních dílech k příznivému ovlivnění odtokové situace je nutné doplnit manipulaci na vodním díle Vyšní Lhoty, která byla provedena v noci 7.9. ve 22:40 hod. Manipulace spočívala v převedení vyššího průtoku do přivaděče a omezení průtoku v řece Morávce z 30 na 20 m3/s. Cílem manipulace bylo snížení kulminačního průtoku v řece Odře pod soutokem s Ostravicí, kde byla postavena provizorní hráz v lokalitě Koblov - Žabník.

2.5. Přehled dosažených SPA, kulminační prtoky

Přehled dosažených stupňů povodňové aktivity na hlásných profilech kategorie A, B a C je uveden v příloze 7.1. Po dobu povodně byly v  činnosti povodňové komise obcí, obcí s rozšířenou působností a dne 7.9.07 v 10:30 byla svolána i povodňová komise Moravskoslezského kraje. Ta posoudila dosavadní průběh povodně a předpoklad dalšího vývoje. Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný požadavek na převzetí řízení povodňové ochrany ze strany povodňových komisí obcí s rozšířenou působností ani nenastaly důvody pro iniciaci bezpečnostní rady kraje případně vyhlášení krizového stavu, zůstala povodňová komise Moravskoslezského kraje pouze v pohotovosti. Pohotovost byla ukončena 8.9.07 v 11:00 hod. dopoledne.

Přehled kulminačních průtok podle vyhodnocení ČHMÚ

Vodní tok
 
Profil
 

Kulminace

Datum
 
Čas
 

N-letý
průtok

cm m3/s
Odra Odry 254 78,7 7.9. 15.30 >2
Bartošovice 399 113 7.9. 19 2
Svinov 425 221 8.9. 3.30 >2
Bohumín 454 633 8.9. 0 >2
Jičínka Nový Jičín 324 102 7.9. 7.30 >20
Husí potok Fulnek 149 9,82 7.9. 11 >2
Lubina Petřvald 172 92,7 7.9. 10.30 >2
Ondřejnice Rychaltice 181 25,7 7.9. 8.00 >2
Kozlovice 157 23,3 7.9. 7.30 >5
Brušperk 258 39,1 7.9. 12.30 >2
Porubka Vřesina 239 23,9 7.9. 13 >20
Opava Karlovice 205 76,6 6.9. 23 >10
Krnov 231 97,4 7.9. 6.30 10
Opava 418 267 7.9. 14 >20
Děhylov 411 299 8.9. 4.30 10
Opavice Krnov 245 81,5 7.9. 4 >20
Moravice Branka 200 89,8 7.9. 12 2
Hvozdnice Otice 260 15,5 7.9. 8 >1
Ostravice Staré Hamry 161 41,2 7.9. 6.20 <2
Hodoňovice 100 93,7 7.9. 8 >1
Sviadnov 345 183 7.9. 9 >1
Slezská Ostrava 372 329 7.9. 11.30 >2
Čeladenka Čeladná 100 16,4 7.9. 6 <2
Lučina Bludovice 223 24,0 7.9. 7.30 >1
Radvanice 235 70 7.9. 14 -
Olše Jablunkov 329 101 7.9. 8 >5
Č.T.-Baliny 422 294 7.9. 8 >5
Dětmarovice 328 378* 7.9. 10.30 >5
Věřňovice 524 422* 7.9. 17.30  
Stonávka Hradiště 247 50,0 7.9. 7.00 5
Petrůvka Zebrzydowice 320 40,7 7.9. 17 50
Osoblaha Osoblaha 373 136,8 7.9. 2 50
Bělá Mikulovice 283 128 7.9. 0 >10
Vidnávka Vidnava 321 121,3 6.9. 19 >20

* kulminační průtoky byly dodatečně ČHMÚ upraveny po vyhodnocení povodně

2.6. Zaznamenané rozlivy

Správce povodí provedl ještě za povodně a krátce po ní zaměření nejvýznamnějších dosažených rozliv tam, kde to bylo možné. Zaznamenané rozlivy byly vyneseny do samostatné GIS vrstvy a jsou uloženy u správce povodí.

Opavice:

V úseku od Spáleného po Město Albrechtice nebyly zaznamenány žádné rozlivy, jen v neupraveném úseku došlo k oboustranným nátržím, které mimo podemletí jedné kůlny na nářadí neohrozily nijak zástavbu.
K rozlivm začalo docházet až pod Městem Albrechticemi v osadě Opavice. Na pravém českém břehu došlo k vybřežení velkých vod v pruhu 10 až 50m, od ř. km 12,0 po 11,2 byla zaplavena silnice, čímž byl prakticky znemožněn průjezd obcí. V celém úseku došlo k rozsáhlým nátržím. Plošně se rozliv přibližoval dvacetileté vodě, viz příloha 7.4..
V Linhartovech od km 11,0 voda vybřežila na pravý břeh až v šířce 150m, do koryta Opavice se vracela v úrovni zámku v km 10,0. Dále po proudu byla zaplavena silnice a několik nemovitostí v bezprostřední blízkosti Opavice v úseku od ř. km 9,1 cca 300m po proudu.Také v tomto úseku došlo k několika nátržím a rozliv odpovídal zhruba dvacetileté vodě.
V Chomýži na pravém břehu sahala inundace až k místní komunikaci, pouze v úseku km 4,0 až po km 3,6 byla přelita i silnice a tedy zaplaveny domy a pozemky mezi komunikací a tokem, což odpovídá rozlivu deseti až dvacetileté vody.
Upravená trať přes město Krnov povodeň převedla bez vybřežení i s dostatečnou rezervou. Zaplaveny byly pouze rozsáhlé levobřežní prostory v úseku cca 500m nad soutokem s Opavou, ovšem ne z řeky Opavice, ale z levobřežních přítoků, zejména toku Mohly, viz. příloha 7.4..

Sezina:

Situaci na Sezině negativně ovlivňovala soustava rybníků nad Bravanticemi, u nichž došlo na některých místech k přelití hráze. Podle rozlivů v úseku Seziny nad rybníky, kde pod silničním mostem v km 5,9 bylo zaplaveno území v šíři více než 100m, dosahoval přítok do rybníků asi stoleté vody.
V horním zastavěném úseku obce Bravantice je koryto kapacitní na stoletou vodu a tedy k žádným rozlivům nedošlo.
Teprve od prostoru nad lávkou pro pěší v ř. km 2,8 se voda začala mírně vybřežovat max. 20m od toku, zasaženy byly přilehlé zahrady a kraj zástavby situované v bezprostřední blízkosti toku. Plošně rozliv odpovídal dvaceti až stoleté vodě.
Rozsáhlejší území bylo zaplaveno pod historickým mostem v ř. km 2,1, který byl z poloviny poničen. Velké vody napadly zejména levý břeh, dostaly se až za místní komunikaci a zpět se vracely až v prostoru nad silničním mostem Ostrava-Bílovec v km 1,5. Šířka zaplaveného území činila od 50 do 100m, což odpovídá zhruba stoleté vodě, viz. příloha 7.4..
V úseku pod silničním mostem až po konec zástavby Bravantic již k rozlivům nedošlo, trať je zde kapacitní na stoletou vodu.

Vidnávka:

Rozlivy na Vidnávce byly sledovány ve dvou úsecích - ř. km 7,5 - 9,5 v obci Kobylá a 1,4-4,0 ve Vidnavě.

Kobylá nad Vidnavou - V profilu silničního mostu v říčním km 9,5 a následném úseku po proudu bylo koryto dostatečně kapacitní, až na několik míst (např. u ocelové lávky v km 9,1), kde došlo k vybřežení až k silnici. V úseku 8,4 - 8,5 došlo k mírnému přelití břehové hrany. Pravobřežní inundace v km 8,2 - 8,4 (nad ocelovým silničním mostem) byla široká cca 30 m a dosahovala až k třem rodinným domům .
Další inundace začínala na levém břehu v km 7,9 u zídky spádového stupně, zaplavovala cca 5 domů a to místy až do 50 m od břehové hrany. Ve stejném místě se voda vylila i na pravém břehu, kde bylo postiženo několik zahrádek. Vybřežené vody byly následně usměrněny tělesem železničního náspu zpět do koryta.
Vidnava - řeka Vidnávka a přítok Černý potok byli v úseku nad jejich soutokem (km 4,0 - 4,1) v korytech. Od místa soutoku až po most bývalé železniční vlečky přes Vidnávku (km 2,9 - 4,0) je koryto vesměs kapacitní, na několika úsecích (km 3,8 a km 3,0 - 3,1) však došlo k nevýznamnému vybřežení a naplavení unášeného materiálu. Přes městskou trať v km 2,0 - 2,9 byla povodeň soustředěna do koryta. V úseku km 2,4 - 2,5 voda strhla opevnění vodního toku. Pod silničním mostem v km 2,0 se řeka udržovala stále v korytě, na pravém břehu až do konce popisovaného úseku. Na levém břehu začala inundace asi 50 m pod ocelovou lávkou v km 1,8 a podle náplav a polehlé trávy bylo odhadnuto, že v km 1,4 se voda dostala do vzdálenosti cca 70 m od břehu, viz. příloha 7.4..

Opava:

Rozsah rozliv nebylo možno vzhledem k nedostupnosti zaplavených míst ( zejména Kravaře-Dvořisko) jednoznačně v souvislých úsecích zakreslit.

Osoblaha:

Podle naměřených hodnot na limnigrafu pod mostem v Osoblaze kulminovala řeka mezi půlnoci a třetí hodinou ranní dne 7.9.2007. Hladina dosáhla hodnoty 373 cm a průtok 137 m3/s, tomu odpovídá četnost Q50 (Osoblaha nad Prudníkem 143 m3/s). Kulminačnímu průtoku odpovídal i rozsah zaplavených ploch ve městě ve srovnání se zakreslenými plochami ve studii. Povodňové škody jsou převážně na korytě mezi MVE a jezem v km 4,839. Zatopená vilová část města nad mostem v km 4,212 nebyla velkého rozsahu, samotný most byl mírně zahlcený.
Bohušov - vlivem úplně zahlceného mostu v km 7,929 došlo k masivnímu přelévaní silnice na pravém břehu. Centrum obce kolem toku bylo úplně pod vodou. Rozsah zaplavených ploch v obci odpovídal zakresleným rozlivům ve studii. Celkový rozsah zaplavení na pravém břehu se zvětšil o příspěvek z potoka Hrozová. Orientačně zaměřená hladina na mostě byla dokonce o něco vyšší, než teoretická hladina Q50 ze studie. Povodňové škody jsou převážně na nově upraveném korytě nad i pod mostem.

obr. Přelévaná silnice v Bohušově

Dívčí Hrad- rozsah zaplavených ploch v obci odpovídal zakresleným rozlivům ve studii, respektive hladině Q50. Most v km 17,120 byl ucpán naplavenými velkými stromy, což způsobilo velké vzdutí nad mostem, přelití mostovky a obtékání mostu. Voda, která se vracela zpátky do koryta pod mostem, postupně rozebrala obě souběžné komunikace. Most je pravděpodobně trvale poškozen. Škody na korytě nedávno upraveném jsou značné a mají havarijní charakter. Rozsáhlou levobřežní inundací došlo k přelití vod do rybníku pod Dívčím Hradem, který dosud nemá vybudován bezpečnostní přeliv.
Pitárné- rozsah zaplavených ploch v obci odpovídal zakresleným rozlivm ve studii, respektive hladině Q50. Rozsah zaplavených nemovitostí nebyl velký. Nad mostem v km 19,680 došlo pravděpodobně k poškození vodovodního přivaděče Třemešná - Dívčí Hrad, takže většina obcí na Osoblažsku se ocitla bez zásobování pitnou vodou.
Vysoká - v místě mostu na hlavní silnici k hraničnímu přechodu Bartultovice byl provedeno orientační zaměření hladiny. Ta odpovídala cca hodnotě Q50.
Arnultovice - rozsah zaplavených ploch v obci odpovídal zakresleným rozlivům ve studii, respektive hladině Q50. Pod místním mostem v km 23,386 došlo k rozsáhlému poškození koryta včetně stržení místní komunikace na pravém břehu, pravděpodobně vlivem nalévání vybřežených vod zpátky do koryta a zahlcenému mostu.
Jindřichov, Janov, Petrovice - rozsah zaplavených ploch v těchto obcích nebyl rozsáhlý. Převážně voda zůstala v korytě. Tomu by odpovídala úroveň Q10 - Q50. Nad jedním hlavním přítokem - Svinným potokem (km 24,536) se četnost postupně snižovala až na cca Q10 v Petrovicích. Hodně zaplavených ploch mají na svědomí vnitřní vody, zahlcené propustky na přítocích a špatně odvodněné souběžné komunikace.

3. ČINNOST PŘEDPOVĚDNÍ A HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŽBY

3.1. Hlásná služba VH dispečinku Povodí Odry

K zajištění hlásné povodňové služby využívá VH dispečink Povodí Odry, s.p. monitorovací systém. V průběhu povodně pracoval monitorovací systém bez problémů, pouze u dvou měřících stanic došlo k výpadku přenosu (Opava - Opava, Porubka - Vřesina). U obou stanic byla přijata opatření k odstranění nedostatků. V rámci hlásné povodňové služby předával VH dispečink Povodí Odry, s.p. pravidelné informace o aktuálních stavech a průtocích na ČHMÚ, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, internetové stánky MZe a povodňovým orgánům. O překročení  stupňů povodňové aktivity na hlásných profilech byly povodňové orgány informovány prostřednictvím HZS.
Internetový server Povodí Odry poskytl od 5.9. do 9.9.07 přesně 1 538 719 stránek (tj. 78 170 návštěv) a poskytl data o velikosti 38GB. Průměrně tedy poskytoval 88 kB/s po celých 5 dní, ve špičkách to bylo přes 800 kB/s. Nejžádanějšími stránkami byl portál s jeho podstránkami „ Stavy a prtoky”, následovaly podstránky „Srážky” a „Stavy a průtoky na nádržích”. Zatížení serveru bylo do 1% procesorového času.
V rámci hlásné povodňové služby VH dispečinku Povodí Odry, s.p. bylo odesláno celkem 8 informačních zpráv na povodňovou službu Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství. Informační zprávy byly zpracovány na předepsaném formuláři MZe.
Do hlásné povodňové služby lze rovněž započítat data-video-konferenční spojení mezi VH dispečinkem Povodí Odry a HZS MSK. Celkem bylo uspořádáno 5 konferencí. Z toho čtyři konference byly pro Povodňovou komisi Města Ostravy a jedna pro zasedání Povodňové komise Moravskoslezského kraje. Povodňová komise města Ostravy vysoce kladně hodnotila přínos konferencí pro seznámení s aktuální hydrologickou situací jako podporu pro řízení povodňové ochrany.

3.2. Předpovědní služba ČHMÚ

Činnost RPP pobočky ČHMÚ Ostrava - probíhala během situace v souladu s provozním řádem a dle nařízení CPP ČHMÚ Praha. Příprava a distribuce pravidelných situačních zpráv probíhala ve dnech 5. a 6.9. v termínech 7, 13 a 19 hod. Od 6.9.2007 18:00 hod. do 8.9.2007 14:00 hod. byla zavedena s ohledem na průběh situace nepřetržitá služba, příprava zpravodajství a jeho distribuce se prováděla v 3 hodinových intervalech. Situační zprávy obsahující informace o průběhu povodňové situace, tzn. aktuální data, včetně popisu hydrologické situace i vydaná upozornění, byly pravidelně zasílány na HZS, podniky Povodí a příslušné Krajské úřady. Pravidelně byly zpracovávány předpovědi průtoků pro vybrané profily jednak pomocí postupových dob, jednak pomocí srážkoodtokového modelu HYDROG. Veškeré informace pak byly pravidelně publikovány na internetových stránkách Hlásné a předpovědní povodňové služby ČHMÚ.
Činnost oddělení hydrologie ČHMÚ Ostrava - pracovníci oddělení hydrologie navštívili v průběhu povodně vodoměrné stanice v postižené oblasti, kde kontrolovali činnost měřících přístroj, stahovali data a měřili průtoky vody. Ve dnech 7. a 8. září bylo provedeno 10 mimořádných měření průtoků v povodích Kladské Nisy, Opavy a Olše. Z toho čtyři měření proběhla při 2leté vodě, pět při 1leté vodě a jedno při Q1/2. Měření byla prováděna většinou hydrometrickou vrtulí na závěsu. Průtok řeky Opavy v Opavě byl změřen 8.9. těsně po poklesu pod III. SPA novým přístrojem ADCP WorkHorse. V terénu pracovaly po oba dny dvě skupiny pracovníků povrchových vod. Výsledky měření byly následně na pobočce zpracovány a průtoky byly vyhodnoceny.

3.3. Předpovědní služba VH dispečinku Povodí Odry

Prognózování průtok srážkoodtokovým modelem HYDROG bylo na státním podniku Povodí Odry započato v úterý 4.9. na základě vysokých srážkových úhrnů, které byly na další dny prognózovány modelem ALADIN. Dne 5.9. byly zpracovány 2 prognózy, dne 6.9. byly zpracovány 3 prognózy pro povodí Odry a 4 prognózy pro povodí Bělé a dne 7.9. jedna prognóza pro povodí Odry.

Srovnání prognózovaných průtok v jednotlivých výpočetních krocích se skutečností

Profil Mikulovice Opava Děhylov Svinov Slezská Ostrava Bohumín
  Prognóza ze dne 6.9.2007 11:00
Kulminace v m3/s 120 110-120 125-135 170-180 110 300-400
Kulminace v čase 6.9.2007 16-20 7.9.2007 23-04 9.9.2007 15-20 7.9.2007 06-12 7.9.2007 12-17 7.9.2007 12-16
  Skutečnost
Kulminace v m3/s 130 270 300 225 330 640
Kulminace v čase 7.9.2007 00-01 7.9.2007 14-15 8.9.2007 03-05 8.9.2007 04-06 7.9.2007 10-12 8.9.2007 01-06
 
Profil Mikulovice Opava Děhylov Svinov Slezská Ostrava Bohumín
  Prognóza ze dne 7.9.2007 9:00
Kulminace v m3/s - 170-230 200-280 300-400 300-400 600-800
Kulminace v čase - 8.9.2007 03-09 8.9.2007 8-15 7.9.2007 16-22 7.9.2007 09-16 7.9.2007 23-06
  Skutečnost
Kulminace v m3/s 130 270 300 225 330 640
Kulminace v čase 7.9.2007 00-01 7.9.2007 14-15 8.9.2007 03-05 8.9.2007 04-06 7.9.2007 10-12 8.9.2007 01-06

Po celou dobu povodňové situace byly státním podnikem Povodí Odry vydávány informační a varovné zprávy, které poskytovaly informace o aktuálním stavu na vodních tocích a obsahovaly předpovědi kulminačních průtoků, dosažených N-letostí povodňových průtoků a především informace o možném ohrožení sídel a zástavby podél vodních toků. Tyto informace byly odesílány na Centrum tísňového volání Ostrava (CTV) pro území Moravskoslezského kraje a na Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Krajský úřad Olomouckého kraje a Městský úřad Jeseník pro území povodí Odry náležící k Olomouckému kraji.
Vzhledem k tomu, že v povodí Odry jsou vodní toky malých délek a malých ploch povodí, s krátkými dotokovými dobami povodňových průtok do profilů lidských sídel, že se jednalo o proměnlivou srážkovou situaci co do prostoru vypadávání srážek, z čehož všeho vyplývá obtížná předpověď průtok a možných ohrožení, je možno konstatovat, že předpovědi se vcelku shodovaly se skutečností jak co do rozsahu a času zaplavení území, tak co do předpokládané velikosti a doby kulminace průtok.
Prognóza průtoků srážkoodtokovým modelem HYDROG byla za této povodňové situace obtížná vzhledem k přechodu krajiny z extrémního dlouhotrvajícího sucha do vysokých a intenzivních srážek. Opětovně se při povodni potvrdilo, že k modelu HYDROG je nutno přistupovat jako k jedné z pomůcek při rozhodování o varování před povodňovým nebezpečím a při tvorbě varovných a informačních zpráv.
Závěrem je možno uvést, že předpověď průtok za této povodňové situace splnila svůj účel, došlo ke včasnému varování povodňových orgán obcí s rozšířenou působností na blížící se povodňové nebezpečí. Bohužel jako slabý článek v systému varování se ukázala skutečnost, že prognózy průtok nebyly u všech obcí s rozšířenou působností dále postoupeny na úroveň povodňových komisí obcí.

4. PROVEDENÁ OPATŘENÍ

Obsah kapitol 4. a 5. vychází ze zpráv o povodni, o jejichž zpracování požádal státní podnik Povodí Odry všechny povodňové orgány obcí s rozšířenou působností a správce vodních toků v souladu s §82 odst.j). Z důvodu archivace zpráv o povodni požádal rovněž o zaslání zpráv v elektronické podobě.

4.1. Zabezpečovací práce

Moravskoslezský kraj
ORP Popis provedených zabezpečovacích prací
Bílovec Bílovec - vodní toky Bílovka, Jamník, Sezina - odstraňování vyvrácených strom
Velké Albrechtice - Bílovka - odstraňování plavenin a vyvrácených strom
Kujavy - Děrenský potok - odstraňování plavenin a vyvrácených strom
Bravantice - Sezina - odstraňování plavenin a vyvrácených strom, čerpání vody ze sklepů
Bohumín Zasypání stavební průrvy v násypu dálnice, kde hrozilo vybřežení řeky Odry. Uzavírání hrázových propustí na nových hrázích ve spolupráci města a Povodí Odry, s.p.
Bruntál Vrbno p. Prad. - Černá Opava - na dvou místech provedena ochrana z pytlů s pískem.
Karlovice - provizorní navršení hráze, přesto došlo k protržení a rozlivu do místní části Zadní Ves.
Široká Niva - přelití mostu do Skrbovic
Český Těšín Použití cca 80 ks pytlů s pískem na ul. Nábřeží míru - rozvodněný Sadový potok.
Zaplaven podchod Českých drah - čerpání vody.
Čištění propustků na vodních tocích Sadový potok, Hrabinka, Rakovec, čerpání vody ze sklepů
Frenštát p.R. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Frýdek Místek Vylití Hodoňovického náhonu v prostoru ředitelství Policie ČR v důsledku ucpání česlí na vtoku do zatrubněné části stromem - odstranění.
V Bašce vylití drobných vodních toků a zaplavení pozemku - čerpání
Frýdlant n. O. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Havířov Zabezpečovací práce nebyly prováděny
Hlučín Zabezpečovací práce nebyly prováděny
Jablunkov Jablunkov - instalace cca 40 ks pytlů s pískem na levém břehu Olše v prostoru Starého kláštera - nejnižší místo
Karviná Zabezpečovací práce nebyly prováděny
Kopřivnice Převážně čištění propustků a komunikací
Závišice - částečné rozlivy v obci, použity pytle s pískem
Štramberk- místní část Bařiny, na pravostranném přítoku Sedlnice ucpaný propustek, zaplavení pozemků, čištění
Kravaře Dne 7.9. rozliv do místní části Dvořisko, příprava na evakuaci
Krnov Rozlivy v obcích Brantice, Dívčí Hrad, Heřmanovice, Holčovice, Hošťálkovy, Janov, Arnultovice, Krnov, Liptaň, Město Albrechtice, Osoblaha, Petrovice, Slezské Rudoltice, Vysoká, Zátor.
Nový Jičín Zabezpečovací práce nebyly prováděny
Odry Čištění propustků a komunikací v obcích Jakubčovice, Fulnek, Mankovice, areál fy MERON Mankovice, Klokočůvek, Odry - limnigraf, Stodolní potok
Opava Brumovice - uvolnění průtoku vody v lokalitě Pustý Mlýn, odčerpávání vody a uvolnění přítoku v této lokalitě
Velké Hoštice - navýšení hráze v délce cca 1500 metr z pytlů s pískem v počtu cca 1500 ks.
Orlová Kontrola vodních toků, uzavření zatopené komunikace v obci Doubrava u Orlové, ořezání stromů a zeleně kolem komunikace
Ostrava Stavba protipovodňové hráze v místní části Koblov - Žabník
Rýmařov Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Třinec Rozvezeno cca 130 pytlů s pískem na nejohroženější místa na drobných vodních tocích, podařilo se zabránit rozlivům
Vítkov Zabezpečovací práce nebyly prováděny
Olomoucký kraj
ORP Popis provedených zabezpečovacích prací
Jeseník Jednalo se především o odstraňování překážek ve vodním toku a v  profilech objekt znemožňujících plynulý průtok vody (stromy a rostlinné zbytky), stavění hrází z pytlů s pískem, usměrňování odtoku vody, uvolňování komunikací apod. ve všech obcích na území ORP.
Černá Voda - prokopnutí cesty u Podhradenského rybníka (hrozilo protržení hráze v důsledku jejího přelévání)
Mikulovice - na řece Olešnici byla zasypána tvořící se nátrž (5 tater)
Velká Kraš - provedení záhozu nátrže u lávky pro pěší a zajištění lávky ocelovými lany a řetězy (Vidnávka ř.km 5,980)

4.2. Záchranné práce

Moravskoslezský kraj
ORP Popis provedených záchranných prací
Bílovec Bílovec - stěhování movitého majetku z RD č. 153 v místní části Stará Ves
Bravantice - stěhování movitého majetku z cca 25 RD
Bohumín Záchranné práce nebyly prováděny
Bruntál Široká Niva - evakuace cca 6 rodinných domů
Český Těšín Záchranné práce nebyly prováděny
Frenštát p.R. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Frýdek Místek Záchranné práce nebyly prováděny
Frýdlant n.O. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Havířov Záchranné práce nebyly prováděny
Hlučín Záchranné práce nebyly prováděny
Jablunkov Záchranné práce nebyly prováděny
Karviná Záchranné práce nebyly prováděny
Kopřivnice Záchranné práce nebyly prováděny
Kravaře Dobrovolná evakuace občanů z místní části Dvořisko z nejvíce postižených domů
Krnov Evakuace v obcích Bohušov (20 osob do MŠ), Brantice (1 osoba), Dívčí Hrad (50 rodin do ZŠ), Holčovice- Hejnov (2 osoby do ZŠ), Jindřichov (3 osoby), Krnov (7 osob), Liptaň (1 osoba), Město Albrechtice (počet neupřesněn), Osoblaha (počet neupřesněn), Slezské Rudoltice, Zátor
Nový Jičín Evakuace stáda ovcí v obci Bernartice n. Odrou, které na pastvině uzavřela voda rozlivem z Odry
Odry Záchranné práce nebyly prováděny
Opava Evakuace cca 40 osob z místní části Opava - Komárov dne 7.9.07 v 15:00 hod. Návrat evakuovaných osob zpět dne 8.9.07
Orlová Záchranné práce nebyly prováděny
Ostrava Evakuace obyvatel v místní části Koblov-Žabník v souvislosti s výstavbou protipovodňové hráze
Rýmařov Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Třinec Záchranné práce nebyly prováděny
Vítkov Záchranné práce nebyly prováděny
Olomoucký kraj
ORP Popis provedených záchranných prací
Jeseník Záchranné práce nebyly prováděny

4.3. Přehled vyhlášených SPA

Moravskoslezský kraj
ORP Vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity ( SPA)
Bílovec Dne 7.9.07 v 6:30 vyhlášen II. SPA v Bílovci
Dne 7.9.07 v 6:30 vyhlášen II. SPA v obci Kujavy
Dne 7.9.07 v 9:00 vyhlášen II. SPA v obci Velké Albrechtice
Dne 7.9.07 v 10:00 vyhlášen II. SPA v obci Bravantice
Dne 7.9.07 v 13:00 vyhlášen III. SPA v obci Bravantice
Dne 8.9.07 v 7:45 odvolán II. SPA v obci Kujavy
Dne 8.9.07 v 22:00 odvolán III. SPA v obci Bravantice
Dne 9.9.07 v 10:00 odvolán II. SPA v Bílovci
Dne 9.9.07 v 16:00 odvolán II. SPA v obci Velké Albrechtice
Bohumín Dne 7.9.07 ve 12:40 vyhlášen II. SPA pro řeku Olši ve Věřňovicích
Dne 7.9.07 ve 12:40 vyhlášen II. SPA pro řeku Odru v Bohumíně
Dne 7.9.07 ve 14:40 vyhlášen III. SPA pro řeku Olši ve Věřňovicích.
Odvolání SPA ve zprávě nebylo uvedeno
Bruntál Nebyly vyhlášeny SPA
Český Těšín Nebyly vyhlášeny SPA, došlo k rozvodnění drobných vodních toků
Frenštát p.R. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Frýdek Místek Nebyly vyhlášeny SPA
Frýdlant n.O. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Havířov Dne 7.9.07 ve 01:45 vyhlášen II. SPA pro řeku Stonávku na území Těrlicka
Dne 7.9.07 ve 02:20 vyhlášen III. SPA pro řeku Stonávku na území Těrlicka
Dne 7.9.07 ve 10:00 vyhlášen II. SPA pro řeky Lučina a Sušanka na území města Havířov
Dne 8.9.07 odvolána povodňová aktivita
Hlučín Dne 7.9.07 ve 22:30 vyhlášen II SPA
Dne 7.9.07 ve 22:30 vyhlášen III SPA
Dne 8.9.07 ve 23:00 odvolán III SPA
Dne 9.9.07 ve 19:05 odvolán II SPA
Jablunkov Dne 7.9.07 ve 05:30 vyhlášen II. SPA na řece Olši
Dne 7.9.07 ve 07:20 vyhlášen III. SPA na řece Olši
Dne 7.9.07 ve 08:40 odvolán III. SPA na řece Olši
Dne 7.9.07 ve 13:00 odvolán II. SPA na řece Olši
Karviná Překročeny limity pro II. a III. SPA, avšak povodňová komise nevyhlašovala žádný stupeň
Kopřivnice Dne 7.9.07 v 07:10 vyhlášen II. SPA na řece Lubině v obci Kopřivnice, místní část Lubina, Mniší a Vlčovice
Dne 7.9.07 v 07:25 vyhlášen III. SPA na řece Lubině v obci Kopřivnice, místní část Vlčovice
Dne 7.9.07 v 08:00 vyhlášen II. SPA na řece Lubině v obci Skotnice
Dne 7.9.07 v 09:00 vyhlášen II. SPA na řece Lubině v obci Petřvald
Dne 7.9.07 v 10:00 vyhlášen II. SPA na řece Lubině v obci Mošnov
Dne 7.9.07 v 10:00 vyhlášen II. SPA na řece Odře v obci Petřvald
Dne 7.9.07 ve 13:20 odvolán III. SPA na řece Lubině v obci Kopřivnice, místní část Vlčovice
Dne 7.9.07 ve 14:00 odvolán II. SPA na řece Lubině v obci Mošnov
Dne 7.9.07 v 16:00 odvolán II. SPA na řece Lubině v obcích Skotnice a Petřvald
Dne 7.9.07 ve 20:00 odvolán II. SPA na řece Odře v obci Petřvald
Dne 7.9.07 ve 21:30 odvolán II. SPA na řece Lubině v obci Kopřivnice, místní část Lubina, Mniší a Vlčovice
Kravaře Dne 7.9.07 v 08:00 vyhlášen II. SPA na řece Opavě místní část Dvořisko
Dne 8.9.07 ve 14:00 vyhlášen III. SPA na řece Opavě místní část Dvořisko
Dne 8.9.07 v 08:00 odvolán III. SPA na řece Opavě místní část Dvořisko
Dne 8.9.07 v 08:00 odvolán II. SPA na řece Opavě místní část Dvořisko
Krnov Dne 6.9.07 v 19:00 vyhlášen II. SPA v obci Osoblaha
Dne 6.9.07 v 21:15 vyhlášen III. SPA v obci Osoblaha
Dne 7.9.07 ve 13:15 odvolán III. SPA v obci Osoblaha
Dne 8.9.07 ve 12:30 odvolán II. SPA v obci Osoblaha
Dne 6.9.07 v 18:20 vyhlášen II. SPA na řece Opavici pro Krnov
Dne 6.9.07 ve 22:00 vyhlášen III. SPA na řece Opavici pro Chomýž
Dne 6.9.07 v 22:30 vyhlášen III. SPA na řece Opavici pro Krnov
Dne 7.9.07 ve 3:00 vyhlášen II. SPA na řece Opavě pro Krnov
Dne 7.9.07 ve 4:00 vyhlášen III. SPA na řece Opavě pro Krnov
Dne 7.9.07 v 9:30 odvolán III. SPA na řece Opavě pro Krnov
Dne 7.9.07 v 11:00 odvolán III. SPA na řece Opavici pro Krnov
Nový Jičín Obec Hodslavice vyhlášen II. SPA podle hlásných profilů v obci
Obec Životice u Nového Jičína vyhlášen II. a III. SPA podle hlásných profilů v obci
Město Nový Jičín vyhlášen II. a III. SPA podle hlásných profilů v obci
Odry Dne 7.9.07 v 09:45 vyhlášen II. SPA na řece Odře pro území města Odry kolem řeky Odry
Dne 8.9.07 v 10:00 odvolán II. SPA na řece Odře
Opava Dne 7.9.07 v 07:30 vyhlášen II. SPA na řece Opavě pro obce Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku
Dne 7.9.07 v 09:20 vyhlášen III. SPA na řece Opavě pro obce Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku
Dne 8.9.07 ve 14:20 odvolán III. SPA na řece Opavě pro obce Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku
Dne 9.9.07 v 10:00 odvolán II. SPA na řece Opavě pro obce Brumovice, Holasovice, Opava, Velké Hoštice, Štítina, Mokré Lazce, Háj ve Slezsku
Orlová Ve zprávě nebyly uvedeny vyhlášené SPA
Ostrava Vyhlášen II. SPA na řece Odře a III. SPA na Porubce
Dne 10.9. v 17:30 odvolán II. SPA
Rýmařov Zpráva o povodni nebyla zpracovávána
Třinec Dne 7.9.07 v 06:40 vyhlášen II. SPA pro území města Třinec
Dne 7.9.07 v 11:30 odvolán II. SPA pro území města Třinec
Vítkov K povodňovým stavům nedošlo
Olomoucký kraj
ORP Vyhlášení a odvolání stupňů povodňové aktivity ( SPA)
Jeseník Podrobný přehled vyhlašovaných SPA se nachází ve zprávě o povodni městského úřadu Jeseník. SPA byly vyhlašovány téměř ve všech obcích na úrovni II. a III. SPA. Obecně se prokázalo, že průběh povodně byl tak rychlý, že vyhlašování SPA povodňovými komisemi zaostávalo za skutečně překročenými limity pro jejich vyhlašování. Stejně jako rychlost nástupu povodně lze charakterizovat i rychlost poklesu hladin řek po ustání srážek.

5. DŮSLEDKY POVODNĚ

5.1. Škody na majetku

a) škody na majetku obcí dle zpráv o povodni

Moravskoslezský kraj
ORP Popis škod Vyčíslení
Bílovec Velké Albrechtice - břehová nátrž ohrožující statiku komunikace, poškození zábradlí na lávce přes Bílovku
Bravantice - škody na movitém majetku ve vlastnictví obce
Tísek - poškozena místní komunikace

50.000,-
Bohumín Beze škod  
Bruntál Karlovice
Široká Niva, škody na komunikacích, Kamenný potok
350.000,-
1.000.000,-
Český Těšín Poškozená komunikace na ul. Rybářské
Poškozené oplocení
250.000,-
80.000,-
Frenštát p.R. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána  
Frýdek Místek Beze škod  
Frýdlant n.O. Zpráva o povodni nebyla zpracovávána  
Havířov Beze škod  
Hlučín Beze škod  
Jablunkov Obec Písek poškozená komunikace 200.000,-
Karviná Beze škod  
Kopřivnice Škody nebyly vyčísleny  
Kravaře Beze škod  
Krnov Bohušov - komunikace, byty, rekreační areál
Brantice
Dívčí Hrad - podemletá komunikace 70 m, nedostupná obydlí
Heřmanovice
Hošťálkovy
Jindřichov
Krnov - ČOV, majetek města
Liptaň - komunikace, propustky, mosty
Město Albrechtice
Osoblaha
Petrovice - komunikace
Rusín - hráz, lesy
Slezské Rudoltice - komunikace, 2 mosty, 3 pobřežní hráze
Třemešná - most, meliorační kanál
Vysoká - 4 mosty, 2 lávky
Zátor - technologie ČOV
7.000.000,-
50.000,-
300.000,-
500.000,-
2.600.000,-
4.000.000,-
700.000,-
2.000.000,-
1.000.000,-
100.000,-
1.000.000,-
 
Nový Jičín Škody na obecním majetku především komunikace, propustky, mosty 1.500.000,-
Odry Odry - škody nebyly vyčísleny
Jerlochovice - poškozený most
Fulnek - sesouvání komunikace podél Husího potoka
 
Opava Brumovice - zatopený vodojem, zatopené pozemky
Velké Hoštice - škody na obecním majetku
170.000,-
150.000,-
Orlová Beze škod  
Ostrava Odhad škod zatím nebyl proveden  
Rýmařov Zpráva o povodni nebyla zpracovávána  
Třinec Zanesení propustků a mostů v městských částech Podlesí, Lištná, Kojkovice, nátrže na VT Javorový, Bystrý, Tyra 3.200.000,-
Vítkov Beze škod  
Olomoucký kraj
ORP Popis škod Vyčíslení
Jeseník Bernartice - poškozeno 18 most, místní komunikace, chodníky
Bílá Voda - poškozen jímací objekt na vodním toku
Černá Voda - poškození mostu, propustek, místní komunikace
Česká Ves - sesuv, poškození mostu a místní komunikace
Hradec Nová Ves - poškození příkopy, čištění kanalizaceJeseník - poškozeny místní komunikace v 13 případech
Kobylá n.V. - zaplaven sklep KD, poškozen propustek
Mikulovice - poškozeny místní komunikace, propustky, ZŠ
Písečná - chybí popis
Skorošice - poškozené komunikace, mosty
Stará Červená Voda - chybí popis
Uhelná - poškozena komunikace, zanesený příkop
Velká Kraš - poškozeny komunikace, lávka, most, koupaliště
Vidnava - poškozena lesní komunikace, hráz retenční nádrže
Vlčice - poškozeny místní komunikace
Zlaté Hory - poškození komunikací, chodník, veřejné osvětlení, splašková kanalizace, obecní budovy
Žulová - komunikace, kanalizace, zařízení v objektech
2.000.000,-
2.500.000,-
800.000,-
18.500.000,-100.000,-
2.000.000,-
300.000,-
6.800.000,-
9.900.000,-
3.000.000,-
5.000.000,-
150.000,-
1.300.000,-
100.000,-
100.000,-
2.600.000,-

350.000,-

b)škody na majetku správců vodních toků

Správce Popis škod Cena v
tis. Kč
Lesy České republiky
Správa toků - oblast povodí Odry
Především se jedná o sanace břehových nátrží , opravy příčných objektů, těžba nánosů apod. 15 021
Zemědělská hospodářská správa
Oblast povodí Odry
Především se jedná o nátrže, poškození podélného a příčného zpevnění, nánosy a zátarasy v korytě apod. 19 650
Povodí Odry, státní podnik

Především se jedná o poškození stupňů, dlažeb, záhozů, břehových zdí, nátrže, sedimenty apod.

130 000

K povodňovým škodám na majetku Povodí Odry s.p. došlo téměř výhradně v jesenické oblasti, v působnosti závodu Opava. K nejvíce poškozeným tokům patří Osoblaha, Vidnávka s přítokem Černý Potok, Bělá, Opava a Opavice. K menším škodám došlo také například na přítocích Odry - Jičínce, Lubině, Husím potoce, Bílovce a také na samotné Odře, kde v jednom případě došlo ke zvětšení škody po povodni z roku 2006. V případech, kdy by škody mohly zapříčinit další ohrožení obytných objekt či infrastruktury bylo přikročeno k jejich sanaci.
Celkové náklady na odstranění škod na majetku Povodí Odry, s.p. jsou vyčísleny na 130 mil.Kč, z toho činí provozní zásahy 7 mil. Kč, částka uplatňovaná při reklamacích 5 mil. Kč, částka uplatňovaná jako škoda u pojišťovny 26 mil.Kč, částka škod, které budou odstraněny zásahem charakteru oprav - 32 mil.Kč a částka škod, které bude nutné odstranit investičním zásahem - 60 mil.Kč.

6. CELKOVÉ ZHODNOCENÍ

Povodňová situace byla vyvolána intenzivními dešťovými srážkami, které v oblasti Jeseník dosahovaly celkových úhrn až 300 mm a v Beskydech 200 mm. Dešťové srážky přišly po dlouhém období sucha, které trvalo od dubna 2007.
V důsledku intenzivních srážek došlo k výraznému zvýšení prtok na návětrné straně Jeseník na vodních tocích Bělá, Zlatý potok a Osoblaha. Zde byly dosaženy průtoky v rozmezí Q10 až Q50. Na horních úsecích řek Opavy a Opavice byly dosaženy průtoky na úrovni Q10 respektive Q20. Na řece Opavě pod Krnovem byl dosažen průtok Q20. Na řece Porubce byl zaznamenán průtok přesahující Q20. V oblasti Beskyd došlo k lokálnímu vybřežení vody z koryt na vodním toku Jičínka a především pak na vodním toku Petrůvka, kde bylo dosaženo úrovně Q50. V povodí řek Morávky, Ostravice, Lučiny a Stonávky nedošlo vlivem transformačního účinku nádrží k vybřežení vod.
Významné rozlivy se vyskytly na řece Opavě v úseku mezi Novými Heřmínovy a Krnovem, na řece Opavici mezi Městem Albrechtice a Krnovem. Pod Krnovem na řece Opavě došlo k rozlivům kolem Petrova rybníku a v dalších lokalitách po město Opavu. Pod městem Opava došlo k zaplavení údolní nivy až po Děhylov.
Do transformace povodňových vln výrazným pozitivním způsobem zasáhly nádrže vodohospodářské soustavy povodí Odry, které měly v důsledku hydrologického sucha značně povyprázdněné zásobní prostory. Celkově lze odhadnout, že by průtok na Odře v Bohumíně bez vlivu vodohospodářské soustavy dosáhl 800 m3/s až 1000 m3/s a došlo by k zaplavení některých čtvrtí Ostravy i Bohumína. Na většině nádrží došlo k doplnění zásobních objemů.
Největší povodňové škody byly zaznamenány na území ORP Jeseník a Krnov, dále pak Bruntál, Nový Jičín a Jablunkov. Významné povodňové škody vznikly i na státním majetku ve správě správců vodních toků, nejvíce na majetku ve správě Povodí Odry s.p.
Hlásná a předpovědní služba ČHMÚ a Povodí Odry, s.p. fungovala bez problémů. Prognózy průtok byly prostřednictvím Hasičského záchranného sboru doručeny až do úrovně obcí s rozšířenou působností, v několika případech však nedošlo k jejich předání na úroveň obcí. Tento nedostatek bude řešen v rámci povodňových plánů ORP popřípadě hledáním dalších technických možností distribuce informací starostům.

7. PŘÍLOHY

7.1. Překročení stupňů povodňové aktivity
7.2. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech

Seřazeno hydrologicky

Profil Vodní tok Profil Vodní tok Profil Vodní tok
Odry Odra Opava Opava Jablunkov Olše
Svinov Odra Děhylov Opava Baliny Olše
Bohumín Odra Krnov Opavice Věřňovice Olše
Nový Jičín Jičínka Branka Moravice Stonávka Hradiště
Fulnek Husí potok Otice Hvozdnice Zebrzydowice Petrůvka
Petřvald Lubina Hodoňovice Ostravice Osoblaha Osoblaha
Kozlovice Ondřejnice Fr. Místek Ostravice Mikulovice Bělá
Vřesina Porubka Slez. Ostrava Ostravice Vidnava Vidnávka
Karlovice Opava Čeladná Čeladenka    
Krnov Opava Radvanice Lučina    

7.3. Transformace povodňových vln vodními díly
VD Slezská Harta,
VD Kružberk,
VD Šance,
VD Morávka,
VD Žermanice,
VD Těrlicko,
VD Olešná

7.4. Zaznamenané rozlivy
Rozsah rozlivů při povodni v září 2007 na řece Opavici - Opavice
Rozsah rozlivů při povodni v září 2007 na řece Opavici - Krnov
Rozsah rozlivů při povodni v září 2007 na řece Sezině
Rozsah rozlivů při povodni v září 2007 na řece Vidnávce