Povodí Odry, státní podnik

Souhrnná zpráva o povodni 24. a 25. srpna 2005 v povodí Odry

Zpracoval: VH dispečink Povodí Odry, státní podnik

říjen 2005

Obsah

Hydrometeorologická situace

1.1. Meteorologická situace

1.2. Srážková činnost

1.3. Průběh hydrologických jevů za povodně a kulminační průtoky

1.4. Ovlivnění hydrologické situace vodními díly

Provedená opatření na ochranu před povodněmi

2.1. Provozní situace

2.2. Hlásná a předpovědní povodňová služba

2.3. Spolupráce spovodňovými orgány

2.4. Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

Důsledky povodně a vzniklé škody

3.1. Zabezpečovací práce

3.2. Hmotné škody

Celkové zhodnocení povodně

Přílohy

5.1. Tabulka srážek

5.2. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech

5.3. Transformace povodňových vln vodními díly

5.4. Zprávy o povodňové situaci

5.5. Fotodokumentace (CD nosič)

Zprávy o povodni

6.1. Zpráva o povodni Zemědělské vodohospodářské správy

6.2. Zpráva o povodni Lesy ČR

6.3. Zpráva o povodni obce srozšířenou působností Třinec

6.4. Zpráva o povodni obce srozšířenou působností Český Těšín

6.5. Zpráva o povodni obce srozšířenou působností Karviná

6.6. Zpráva o povodni obce srozšířenou působností Orlová

6.7. Zpráva o povodni obce srozšířenou působností Havířov

1. Hydrometeorologická situace

1.1. Meteorologická situace

V neděli 21. srpna se na jihozápadě Čech vyskytovala brázda nízkého tlaku vzduchu, která se zde srážkově projevovala úhrny kolem 70 mm za 24 hodin. V regionu severní Moravy a Slezska se v pondělí 22. srpna vyskytovaly maximální srážkové úhrny od 2 do 22 mm s vyššími úhrny v oblasti Jeseníků. Během úterý 23. srpna ustoupila zmiňovaná brázda nižšího tlaku vzduchu dále k východu a spolu s ní se přesunuly výraznější srážky i na severovýchod Moravy.  Díky pozvolnému ústupu této brázdy z našeho regionu dále na východ docházelo během středy 24. srpna  jen k pomalému slábnutí a ustávání srážkové činnosti s dozníváním až ve večerních a nočních hodinách. Bližší podrobnosti k meteorologické situaci viz. Hydrometeorologická zpráva o odtokové situaci 24.8. až 25.8., kterou vydal Český hydrometeorologický ústav, pobočka Ostrava, srpen 2005.

1.2.Srážková činnost

Během úterý 23. srpna byly zaznamenány srážkové úhrny v rozmezí 15 až 40 mm zejména v podhůří Beskyd. Nejvyšší úhrny dosahující 40 mm byly zaznamenány v pramenné oblasti řeky Stonávky, zatímco v zadních Beskydech se úhrny pohybovaly jen od 4 do 11 mm srážek. Nižší srážkové úhrny v rozmezí od 2 do 13 mm byly zaznamenány v podhůří Jeseníků, v povodí řeky Bělé jen v od 0,3 do 6 mm srážek

V časných ranních hodinách dne 24. srpna začalo docházet nad polským územím, severně od našich hranic, k mohutnějšímu vývoji oblačnosti spojené i s výskytem místních bouřek. Zmíněná oblačnost postupovala od severu na naše území a vlivem návětrného efektu severních a severovýchodních svahů Beskyd  byl zaznamenán prudký nárůst intenzity srážek v oblasti Třince, Českého Těšína, Karviné, Havířova a Frýdku Místku. V oblasti Českého Těšína byly v době od 6:00 do 9:00 hod naměřeny srážkové úhrny 63 mm, s maximálním hodinovým úhrnem srážek přes 30 mm srážek. V pramenné oblasti řeky Stonávky byly naměřeny v době od 6:00 do 12:00 hod vyšší intenzity než 10 mm za hodinu. Bližší podrobnosti o naměřených srážkách jsou uvedeny v příloze 5.1.

Za celou srážkovou epizodu od půlnoci 23. srpna do 13:00 hod. 24. srpna byly monitorovacím systémem Povodí Odry, s.p. naměřeny nejvyšší srážkové úhrny 110 mm ve Smilovicích a 106 mm na Kotaři (viz. mapa srážkoměrné sítě). Z mapy jsou patrné nejvíce zasažené oblasti podhůří Beskyd (červeně vyznačeny úhrny nad 70 mm) a o něco méně postižené oblasti s úhrny 50 až 70 mm  (vyznačeno fialovou barvou). V oblasti Jablunkovska byly srážky podstatně nižší. Srážkoměrná stanice Třinec byla jako jediná v inkriminované době mimo provoz.

Ve večerních hodinách dne 24. srpna se vyskytly v oblasti Jablunkovska další srážky v intenzitě od 15 do 35 mm, které vyvolaly vzestup Olše v profilu Jablunkov až na úroveň 47 m3/s (I SPA).

1.3.Průběh hydrologických jevů za povodně a kulminační průtoky

Podhůří Beskyd bylo před příchodem intenzivních srážek nasyceno týdenním srážkovým úhrnem v rozmezí 30 až 60 mm, viz příloha 5.1. Průtoky v dílčím povodí Olše se pohybovaly v rozmezí 30 až 90-ti denní vody, na dolní Odře byly na úrovni 180-ti denní vody. Dne 23. srpna byl naměřen denní srážkový úhrn cca 40 mm na stanici Stonávka-Hradiště, který vyvolal vzestup hladiny řeky Stonávky. Ta kulminovala v 13:30 hod na hladině 137 cm, což se blíží úrovni II. SPA (140 cm).

Intenzivní dešťové srážky dne 24. srpna vyvolaly silný povrchový odtok. Ze zasažených návětrných svahů často voda stékala po celé ploše. Docházelo k přelévání silnic a příkopů, rozvodnění bystřin a drobných vodních toků. V oblasti Třince to byla například Neborůvka, která v areálu Třineckých železáren zatopila výrobní haly a podzemní prostory válcovny drátů a jemných profilů, viz přiložené snímky za povodně a po povodni.

V oblasti Českého Těšína došlo k vybřežení potoků Rakovec, Sadový a Hrabinka. Na vodním toku Rakovec byla následně po povodni geodetickou skupinou Povodí Odry, s.p. zaměřena max. hladina 281,05 m n.m. na železničním propustku M17 - ž.km 317,077. Této hladině odpovídá průtok 7,5 m3/s, tj. větší než 100- letá voda. Železniční propustek nebyl schopen takový průtok převést a voda se rozlila v prostoru před železnicí. Po cca 100 až 300 metrech přetekla přes železniční svršek a způsobila zatopení bývalého stavebního podniku OSP a vilové čtvrti včetně objektů VHP Český Těšín. Na určitou dobu byla zastavena vlaková doprava.

Na Sadovém potoce byla následně po povodni geodetickou skupinou Povodí Odry, s.p. zaměřena max. hladina 278,20 m n.m. na železničním propustku M18 - ž.km 317,892. Této hladině odpovídá průtok 10,5 m3/s, tj. necelá 100-letá voda. Sadový potok způsobil zaplavení obytné části města podél železnice a silnice na Žilinu (Svibice a Vlčí Hora).

Dalším silně rozvodněným tokem byla Hrabinka, která způsobila zaplavení severní části Českého Těšína.

Po rozvodnění drobných vodních toků následoval rychlý vzestup hladin na významných vodních tocích. Nejvyšší dosažené průtoky a n letost povodně obsahuje následující tabulka.

Vodní tok Měřící stanice pata 24.8.2001 Nejvyšší dosažený kulminační průtok *

HN

Q

HN

Q

datum

čas od - do

Qn

Olše

Jablunkov

129

2,45

252

47,3

24.8.

23:24-23:41

1

Č. Těšín

54

10,4

414

459

24.8.

11:16-11:32

20

Dětmarovice

85

26,6

356

429

24.8.

13:44-15:01

10

Věřňovice

159

31,4

526

339

24.8.

18:00-18:41

5

Ropičanka

Smilovice

90

0,46

183

23,3

24.8.

10:46-11:02

5

Černý potok

Hnojník

41

0,64

138

15,1

24.8.

10:20-11:41

Stonávka

Hradiště

78

3,70

339

120

24.8.

12:15-12:30

100

VD Těrlicko

30

0,28

255

52,5

24.8.

15:59-16:32

2-5

Čeladenka

Čeladná

41

0,88

103

13,4

24.8.

12:48-13:12

1

Morávka

Vyšní Lhoty

25

0,55

139

81,2

24.8.

11:52-12:18

5

Lučina

Domaslavice

34

2,48

122

36,4

24.8.

06:13-06:46

20

Bludovice

68

3,01

267

34,4

24.8.

06:46-07:02

2

Radvanice

121

8,18

251

80,5

24.8.

14:12-14:27

2

Ostravice

Frýdek Místek

177

6,69

363

214

24.8.

13:41-14:20

2

Slezská Ostrava

115

14,6

399

387

24.8.

14:12-15:23

2-5

Lubina

Petřvald

38

5,66

158

73,6

24.8.

16:00-16:33

2-5

Ondřejnice

Kozlovice

77

0,83

156

22,9

24.8.

06:41-07:05

5

Brušperk

83

2,13

236

32,6

24.8.

07:58-08:25

1-2

Odra

Svinov

147

11,95

331

137

24.8.

18:34-20:43

1

Bohumín

89

47,25

403

547

24.8.

17:49-19:11

2-5

* dle měrných křivek platných v době povodně

Na řece Olši v profilu Jablunkov nebyl dne 24. srpna v dopoledních hodinách zaznamenán žádný výrazný nárůst průtoku. Teprve po večerních srážkách v noci hladina  dosáhla I. SPA.

O povodni lze hovořit až v hlásném profilu  Český Těšín-Baliny, kde byl podle zdrojů ČHMÚ naměřen kulminační průtok 214 m3/s a byl překročen II. SPA. V profilu pod Českým Těšínem byl na stanici Povodí Odry s.p. naměřen kulminační průtok 459 m3/s. Po povodni byla geodetickou skupinou Povodí Odry s.p. zaměřena maximální hladina v tomto profilu 258,96 m n.m. a pomocí hydraulického modelu byl upraven kulminační průtok na 323 m3/s, tj. cca Q5-Q10. Nejvyšší stupeň povodňové aktivity byl zaznamenán v profilu Věřňovice, kde byl naměřen kulminační průtok 339 m3/s. Po zaměření max. hladiny (201,03 m n.m.) a ověření měrné křivky je skutečný maximální průtok odhadován v na 354 m3/s.

Na řece Ropičance byl ve Smilovicích naměřen kulminační průtok 23 m3/s, což představuje pouze 5-letou povodeň. V době povodně nebyl přepouštěn žádný průtok do přivaděče. K rozvodnění Ropičanky došlo až níže po toku. V obci Ropice byla po povodni na stupni v km 0,208 zaměřena hladina 277,36 m n.m. Této hodnotě odpovídá průtok 77 m3/s, tj téměř 50-letá voda.  Tento průtok byl již transformován rozlivem do pravobřežní inundace s odhadem 300 tis.m3 v oblasti Baliny až po LB hráz řeky Olše.

K závažným problémům došlo na řece Petrůvce v Petrovicích u Karviné. Povodí řeky Petrůvky se v převážné míře nachází na polském území a o průběhu povodně nejsou žádné dostupné informace. Podle našich odborných odhadů byla pramenná oblast Petrůvky, orientovaná severovýchodním směrem zasažena přívalovou srážkou 150 mm za 6 hodin, z čehož 100 mm jádro srážky vypadlo během tří hodin. Pravděpodobně tak v pramenné oblasti Petrůvky spadlo 20 - 25 % ročního srážkového úhrnu za 24 hodin. Tato přívalová srážka vyvolala silný povrchový odtok stejně jako na obdobně orientovaných svazích na českém území. S velkou pravděpodobností  zde prošla 100 letá povodeň. Vlivem velkého počtu rybníků na polském území, jejichž neovladatelné retenční prostory se postupně naplňovaly, až došlo k přelití a v několika případech i k poškození rybničních hrází, se povodňová vlna zpomalila a na české území dorazila kolem 16:30 hod. V obci Petrovice u Karviné došlo k rozsáhlým rozlivům na pole i na obydlené území, zasahovalo zde několik hasičských sborů, které byly přesunuty z oblastí, kde povodeň již opadla, došlo k evakuaci osob. Po povodni byla geodetickou skupinou Povodí Odry s.p. zaměřena maximální hladina v profilu Petrůvka Závada - hraniční most a vypočten kulminační průtok 117 m3/s, což představuje více než 100 letou povodeň (Q100 = 84 m3/s).

Na řece Stonávce byl v profilu Hradiště dle měrné křivky platné v době povodně naměřen kulminační průtok 120 m3/s, který odpovídá 100 letému průtoku. Na základě hydraulického modelu, který byl po povodni sestrojen a prokázal ovlivnění průtoku vzdutím z nádrže Těrlicko, byl kulminační průtok snížen na 87 m3/s.

Na řece Lučině byl v profilu limnigraf Domaslavice naměřen kulminační průtok 36,4 m3/s. Tohoto průtoku bylo dosaženo bez přepouštění vody do přivaděče ve Vyšních Lhotách. Veškerý průtok byl zadržen v retenčním prostoru nádrže Žermanice, ze které byl po dobu povodně vypouštěn odtok 0,9 m3/s. V profilu Bludovice byl naměřen kulminační průtok 34,4 m3/s na kterém se nejvíce podílela Bruzovka. K závažným povodňovým problémům došlo na soutoku Lučiny a Sušanky. V profilu Radvanice byl naměřen kulminační průtok 80,5 m3/s, který odpovídá 2- leté vodě.

Povodní byly dále zasaženy vodní toky Morávka, Ostravice, Ondřejnice, Baštice a Olešná. Kulminační průtoky se pohybovaly v rozmezí 2 až 5-ti leté vody. Vzhledem ke kapacitě koryta však na těchto tocích nebyly zaznamenány povodňové škody.

1.4 Ovlivnění hydrologické situace vodními díly

Stav na přehradách před a při povodňové situaci je znázorněn v následující tabulce.

nádrž

hladina 23.8.

rozdíl kmax. zás.

kulm. přítoky

m3.s-1

max.
dosažená hladina

naplnění ret.prostoru

hladina

vm

objem

vmil.m3

v mil.m3

v %

Šance

499,21

- 2,40

-5,727

80,5

501,78

ovlad. 0,503

7,36

Morávka

506,79

- 0,01

-0,005

27,0

508,58

ovlad. 0,934

17,9

Žermanice

291,03

- 0,07

-0,151

63,0

292,11

ovlad. 2,257

40,5

Těrlicko

275,50

- 0,10

-0,239

122

276,90

ovlad. 1,468

neovl. 1,786

100
54,7

Olešná

302,96

- 0,09

-0,068

43,5

303,65

ovlad. 0,201
neovl. 0,280

100

30,9

Baška

320,54

- 0,08

-0,026

15,0

320,82

neovl. 0,065

66

Manipulace na vodních dílech byly prováděny s ohledem na vývoj situace na tocích pod vodními díly se snahou dodržet neškodné průtoky. V maximální míře byly využívány retenční prostory, které pak  byly vyprázdněny zvýšenými odtoky již do klesající větve povodňových průtoků.

Na VD Těrlicko dosáhl přítok kulminace 122 m3/s ve 13:00 hod., odtok kulminoval v 16:30 hod. při průtoku 52,5 m3/s . Koty přelivu bylo dosaženo již v 9:00 hod., odtok od té doby byl realizován jen přelivem, v 10:00 hod. dosáhl hodnoty 22 m3/s. Požadavku Povodňové komise Karviná na udržení odtoku na úrovni 20 m3/s již nebylo možno vyhovět vzhledem k nárůstu srážek v povodí nádrže a rychlému vzestupu přítoku. Odtok přelivem pak narůstal  do max. hodnoty 52,5 m3/s.  Postupným  snižováním dosáhl hodnoty 19 m3/s ve 14:00 hodin dne 25. srpna, kdy byl zvýšen spodními výpustmi na 24,5 m3/s, aby se co nejrychleji uvolnil retenční prostor nádrže a současně dodržel neškodný průtok pod přehradou. Koty max. zásobní  hladiny bylo dosaženo 27. srpna v ranních hodinách.

Na VD Žermanice maximální přítok 63 m3/s kulminoval již v 7:00 hod. ráno. S ohledem na situaci na Lučině pod soutokem se Sušankou a po dohodě s povodňovou komisí v Havířově byl odtok 0,90 m3/s ponechán až do 18:00 hod. a povodňová vlna byla akumulována v retenčním prostoru nádrže. Odtok byl v 18:00 hod. zvýšen na 5 m3/s a v 21:00 hod. na 10m3/s. Vyprázdnění retence se provádělo odtokem 15 m3/s od 26. srpna od 10:00 hod. do 6:00 hod. dne 27. srpna, kdy bylo dosaženo zásobního objemu.

Přítok na VD Olešná kulminoval při 43 m3/s v 7:30 hod. 24. srpna, koty přelivu bylo dosaženo již v 6:30 hod., kdy odtok spodními výpustmi byl zvýšen na 7 m3/s. Postupným narůstáním průtoku přes přeliv dosáhl odtok téhož dne (od 12 do 16 hod.) kulminační hodnoty 26 m3/s. Postupným snižováním odtoku bylo zásobního objemu dosaženo 26. srpna ráno.

U beskydských vodárenských nádrží přítoky dosáhly kulminačních hodnot ve 13:00 hodin. U VD Šance byl kulminační přítok 80,5 m3/s  zcela zachycen v zásobním prostoru, ke zvýšení odtoku z nádrže nedošlo.

Na VD Morávka při maximálním přítoku 27 m3/s  činil odtok jen 10m3/s. Tento odtok byl udržován do 7:00 hod. dne 25. srpna. Další manipulace na VD Morávka byly koordinovány s VD Vyšní Lhoty za účelem odzkoušení umělého povodňování v NPP Skalická Morávka. Odtok byl zvýšen na 20 m3/s  a poté od 13:00 hod. byl dále zvýšen na 27 m3/s, aby se co nejrychleji vyprázdnil retenční prostor nádrže.V průběhu 27. srpna bylo dosaženo zásobní hladiny.

Na VD Vyšní Lhoty byl během povodně zastaven přivaděč a veškerý průtok byl směřován do Morávky. Kulminačního průtoku na hodnotě cca 80 m3/s  bylo dosaženo ve 12:00 hod. dne 24. srpna. Poté průtok klesal a povodňování bylo provedeno při průtoku cca 40 m3/s. Povodňování bylo ukončeno dne 26. srpna po sedmé hodině ranní.

Na základě vyjádření AOPK ČR, středisko Ostrava, který provedl v NPP Skalická Morávka dvě pochůzky, byl krátkodobý vysoký průtok 80 m3/s přínosný, ale neprovedl žádné významnější změny v řečišti, nedošlo k převrstvení či výraznému pohybu štěrků. Přínosný byl zvláště dlouhodobý průtok cca 40 m3/s, který byl patrný zejména v bočních ramenech a odstavených tůních, které byly propláchnuty. Vegetace na štěrkových náplavách téměř nebyla dotčena, bylo nalezeno pouze několik kusů mladých dřevin, které byly zřejmě připlaveny z vyšších poloh. Pro vývoj toku, obnovení sterilních štěrkových lavic a převrstvení štěrků by průtok 80 - 90 m3/s musel trvat alespoň několik hodin.

Transformační účinky jednotlivých VD jsou znázorněny v příloze 5.3.

2. Provedená opatření na ochranu před povodněmi

2.1. Provozní situace

Za povodně dne 24. srpna byly prováděny manipulace na vodních dílech Žermanice, Těrlicko, Morávka, Olešná a Baška. Na všech vodních dílech nebyly zaznamenány provozní problémy a  všechna technologická zařízení fungovala bez závad. Na vodním díle Těrlicko došlo k poškození betonového skluzu v rozsahu 5 x 40 metrů.

Další manipulace byly prováděny na jezech  Hodoňovice,Vítkovice, Lhotka, Přívoz, Rychvald a Vyšní Lhoty. Ani zde nebyly zaznamenány žádné provozní problémy.

2.2 Hlásná a předpovědní povodňová služba

Hlásná povodňová služba

V rámci hlásné povodňové služby předával VH dispečink průběžně informace na ČHMÚ, Krajské operační a informační středisko HZS MSK, na MŽp a MZe, na internetové stránky a rovněž telefonicky informoval  povodňové orgány.

Předpovědní povodňová služba

V rámci předpovědní povodňové služby byl  dne 24. srpna k 7:00, 10:00 a 12:00 hodině spuštěn srážkoodtokový model HYDROG.  Model byl spuštěn pouze pro oblast Beskydy. Vzhledem k tomu, že předpověď srážek ALADIN se značně lišila od srážek naměřených, byly do modelu zadávány skutečně naměřené srážky jako nejbližší prognóza. Tím docházelo k postupnému zpřesňování výpočtů s respektováním prudkých změn hladin na tocích. Z těchto důvodů byla oficiální prognóza vydána až ke 13:00 hodině a zaslána emailem na CTV, MŽP a MZe. Prognóza byla rovněž předána ČHMÚ za účelem informování Polské republiky. Další zprávy o povodňové situaci byly vydány ještě téhož dne k 17:00 a 18:00 hodině a následujícího dne k 7:00 hodině ranní. Všechny vydané zprávy o povodňové situaci jsou součástí přílohy 5.4.

2.3. Spolupráce spovodňovými orgány

Spolupráce s povodňovými orgány probíhala za povodně bez problémů. VH dispečink Povodí Odry s.p.byl v telefonickém spojení se všemi povodňovými komisemi v postižené oblasti, s některými dokonce každou hodinu a poskytoval informace o průběhu povodně. Po povodni bylo dodatečně zjištěno, že značná část povodňových orgánů sledovala internetové stránky Povodí Odry. Na těchto stránkách jsou však prezentovány pouze výsledky měření na hlásných profilech kategorie A a B ( celkem 21 profilů). Monitorovací systém však sleduje přes 50 profilů. Z tohoto důvodu rozhodlo vedení Povodí Odry s.p. o rozšíření prezentace výsledků měření. Do budoucna se tak možná omezí počet volání na VH dispečink.

2.4. Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity

Při bleskové povodni 24. srpna nebyly vždy vyhlašovány SPA podle stavu na hlásných profilech významných vodních toků. Přehled dosažených vodních stavů rozhodných pro vyhlášení stupňů povodňové aktivity sledovaných monitorovacím systémem Povodí Odry s.p. uvádí tabulka.

Vodní tok

Profil

Dosažené SPA

Vzestup na:

Pokles na:

I.SPA

II.SPA

III.SPA

II.SPA

I.SPA

mimo SPA

Olše

Jablunkov

24.8. 22:43

-

-

-

-

25.8. 01:54

Č.Těšín

24.8. 07:14

24.8. 08:22

-

-

24.8. 13:49

24.8. 17:04

Dětmarovice

24.8. 08:59

24.8. 10:06

24.8. 11:35

24.8. 16:08

24.8. 17:33

25.8. 08:54

Věřňovice

24.8. 09:58

24.8. 14:30

24.8. 16:08

24.8. 21:15

25.8. 09:32

25.8. 20:05

Ropičanka

Smilovice

24.8. 08:58

-

-

-

-

24.8. 14:45

Černý p.

Hnojník

24.8. 07:15

24.8. 08:57

24.8. 10:37

24.8. 11:41

24.8. 12:46

24.8. 14:52

Stonávka

Hradiště

24.8. 04:36

24.8. 04:59

24.8. 05:16

24.8. 19:29

24.8. 22:00

25.8. 02:51

Těrlicko

24.8. 10:14

24.8. 13:51

-

-

24.8. 21:47

25.8. 08:54

Čeladenka

Čeladná

24.8. 11:43

-

-

-

-

24.8. 20:43

Morávka

Vyšní Lhoty

24.8. 09:09

24.8. 11:19

-

-

24.8. 14:15

26.8. 06:36

Baštice

Baška

24.8. 05:20

24.8. 05:34

-

-

24.8. 15:59

24.8. 22:26

Ostravice

F-Místek

24.8. 06:57

24.8. 12:30

-

-

24.8. 17:39

25.8. 01:18

Olešná

VD Olešná

24.8. 08:50

-

-

-

-

24.8. 17:50

Olešná roz.o

24.8. 07:39

-

-

-

-

24.8. 20:30

Lučina

Domaslavice

24.8. 05:13

24.8. 05:48

-

-

24.8. 09:30

24.8. 15:37

Bludovice

24.8. 05:04

24.8. 05:39

24.8. 06:22

24.8. 08:19

24.8. 11:55

24.8. 15:54

Radvanice

24.8. 07:54

24.8. 14:19

-

-

24.8. 15:06

24.8. 20:39

Ostravice

Sl.Ostrava

24.8. 08:04

24.8. 10:12

-

-

24.8. 20:40

25.8. 22:12

Lubina

Petřvald

24.8. 08:17

24.8. 12:18

-

-

24.8. 17:52

25.8. 02:09

Ondřejnice

Kozlovice

24.8. 05:52

24.8. 06:25

-

-

24.8. 07:39

24.8. 19:03

Brušperk

24.8. 07:18

24.8. 07:35

-

-

24.8. 09:19

24.8. 16:52

Odra

Svinov

24.8. 12:33

24.8. 18:49

-

-

24.8. 21:00

25.8. 01:54

Bohumín

24.8. 11:41

24.8. 17:12

-

-

24.8. 17:22

25.8. 04:25

Ve skutečnosti povodňové orgány vyhlašovaly  SPA  již dříve na základě ohrožení, způsobeného rozvodněním drobných vodních toků. Přehled vyhlášených stupňů povodňové aktivity jednotlivými povodňovými komisemi je uveden níže. Přehled byl získán až dodatečně po povodni. Během povodně nehlásily povodňové komise VH dispečinku vyhlášení resp. odvolání SPA.

Třinec

Dne 24.8.05 v 9:00 hod vyhlášen II. SPA pro místní části Nebory, Oldřichovice, Podlesí. SPA nebyly vyhlášeny pro vodní toky Olše a Tyra. Povodňová komise města neřešila situaci v Třineckých železárnách. Dne 24.8.05 v 22:00 hod. byl odvolán II. SPA v uvedených místních částech města Třinec.

Ropice

Dne 24.8.05 nastal v obci I. SPA v 6:00 hod. V 8:30 hod byl vyhlášen II. SPA pro oblast obce Ropice a v 9:35 byl vyhlášen III. SPA.

Český Těšín

Dne 24.8.05 v 9:30 hod. byl na základě průzkumu v terénu vyhlášen přímo III. SPA pro oblast města Český Těšín mimo řeku Olši. Dne 24.8.05 v 20:00 hod. byla odvolána veškerá povodňová aktivita.

Karviná

Dne 24.8.05 v 13:00 hod byl na zasedání povodňové komise vyhlášen II. SPA na řece Olši a III. SPA na řece Stonávce (od VD Těrlicko po ústí do Olše).

Dne 24.8.05 v 15:45 byl odvolán II. SPA pro řeku Olši. Dne 25.8.05 ráno v  6:30 hod.byl vyhlášen II. SPA pro řeku Stonávku a ve 12:30 hod. byla zrušena povodňová aktivita pro tento vodní tok.

Dětmarovice

Dne 24.8.05 v 10:30 byl vyhlášen II. SPA a odpoledne v 17:00 hod. byl odvolán.

Dolní Lutyně

Dne 24.8.05 v 13:30 hod byl vyhlášen III. SPA na řece Olši, bylo provedeno varování obyvatel Věřňovic (příprava na možnou evakuaci). Dne 25.8.05 byly odvolávány SPA podle poklesu hladiny řeky Olše, v 9:30 hod. na II. SPA a v 20:00 hod. byla odvolána povodňová aktivita.

Petrovice u Karviné

Dne 24.8.05 v 18:00 hod. byl vyhlášen rovnou III. SPA.

Dne 26.8.05 v 8:00 hod. byla odvolána veškerá povodňová aktivita.

Těrlicko

Dne 24.8.05 byl ráno v 6:30 hod. na základě výjezdu do terénu vyhlášen III. SPA pro řeku Stonávku. Povodňová komise se během dne sešla ještě dvakrát a 25.8.05 v 7:00 hod odvolala povodňovou aktivitu.

Havířov

Dne 24.8.05 v 8:00 hod. byl vyhlášen III. SPA pro Lučinu a Sušanku na území Havířova. V 22:00 hod. dne 24.8.05 byl vyhlášen II. SPA pro Lučinu a Sušanku na území města Havířova a dne 26.8.05 byla zrušena povodňová aktivita.

V ostatních městech a obcích (Frýdek Místek, Brušperk, Stará Ves nad Ondřejnicí, Hnojník, Kopřivnice, Ostrava, Bohumín) byly povodňové orgány v pohotovosti ale SPA nevyhlašovaly.

3. Důsledky povodně a vzniklé škody

3.1. Zabezpečovací práce

Podle dostupných informací provádělo Povodí Odry zabezpečovací práce na níže uvedených lokalitách:

Řeka Olše v Darkově. V této lokalitě je na pravém břehu prováděna rekonstrukce opěrné zdi kolem zařízení lázní Darkov. Investorem stavby je Povodí Odry. Na staveništi byli přítomni pracovníci dodavatele, kteří prováděli zajištění stavby proti přelití a zpevňování břehů (kladení panelů).

Řeka Olše v Dětmarovicích. V této lokalitě je prováděna na pravém břehu oprava povodňové hráze. Na staveniště byla urychleně přesunuta technika dodavatele, aby zajistila stavbu proti přelití.

Potok Rakovec v Ropici. Pracovníci Povodí Odry na požádání povodňové komise obce prováděli zabezpečovací práce na rybníku (prokopání rýhy pro snížení hladiny rybníka o 1,2 m), který je v soukromém vlastnictví a kde hrozilo přelití a protržení rybniční hráze.

3.2. Hmotné škody

A. Povodňové škody na majetku měst a obcí

Havířov

Škody především na místních komunikacích 1.457 tis. Kč

Orlová beze škod

Karviná

Drobné škody(čerpání, likvidace odpadu, náhradní zásobování vodou apod.) 70 tis. Kč

Český Těšín

Na vodních tocích ve správě města 480 tis. Kč

Místní komunikace, propustky ve správě města 435 tis. Kč

Bytový fond vmajetku města 2.110 tis. Kč

Třinec

Poškození místních komunikací 2.810 tis. Kč

Zabezpečovací práce 37 tis. Kč

Ropice

Škody na majetku obce 1.600 tis. Kč

Zabezpečovací práce 125 tis. Kč

Střítěž

Překopávka místní komunikace 240 tis. Kč

Hnojník

Poškození místních komunikací 230 tis. Kč

Smilovice

Poškození místních komunikací 150 tis. Kč

Řeka

Poškození místních komunikací 180 tis. Kč

Komorní Lhotka

Poškození místních komunikací 475 tis. Kč

B. Povodňové škody na majetku správců toků

Zemědělská vodohospodářská správa

Oblast povodí Odry 12.860 tis. Kč

Lesy České republiky

Správa toků - oblast povodí Odry 2.000 tis. Kč

Povodí Odry, státní podnik

Celkové náklady na odstranění povodňových škod dle jednotlivých vodohospodářských provozů

VHP Frýdek Místek 2.300 tis. Kč

VHP Ostrava 500 tis. Kč

VHP Český Těšín 10.395 tis. Kč

VHP vodní díla 7.980 tis. Kč

Celkem za Povodí Odry, státní podnik 21.175 tis. Kč

4. Zhodnocení povodně

Povodně se vyskytovaly pouze v dílčích povodích řeky Olše, Ostravice a na pravobřežních přítocích Odry. Příčinou povodně byly krátkodobé, zato velmi intenzivní dešťové srážky v podhůří Beskyd, které dosáhly intenzity až 100 mm za 13 hodin. Jednalo se o bleskovou povodeň.

Na většině zasažených vodních toků byly naměřeny průtoky s četností výskytu 2 až 5 let. Na řece Olši v profilu pod Českým Těšínem se jednalo o kulminaci na úrovni 20-ti leté vody, níže po toku se četnost snižovala. Na řece Stonávce byl zaznamenán kulminační průtok blízký 50-ti leté vodě nad nádrží Těrlicko. Největší kulminace byla zaznamenána na řece Petrůvce v Petrovicích u Karviné, kde byl překročen 100-letý průtok. Do transformace povodně účinně zasáhly vodní díla, zejména VD Těrlicko a Žermanice.

Kritické situace se vyskytovaly nejvíce na drobných vodních tocích a byly řešeny obecními povodňovými komisemi.

Zhodnocení povodně bylo provedeno na semináři, který byl uspořádán dne 26.9.2005 v budově Povodí Odry, s.p. za účasti zástupců povodňových orgánů kraje, obcí s rozšířenou působností a starostů postižených obcí, dále pak ČHMÚ, HZS MSK, Povodí Odry, s.p., Policie ČR a Krajské hygienické stanice. Zde bylo konstatováno, že ze strany ČHMÚ nebylo vydáno včas upozornění na možnost výskytu intenzivních srážek, na druhou stranu byla velmi pozitivně hodnocena činnost Integrovaného záchranného systému, zejména Hasičského záchranného sboru.

5. Přílohy

5.1. Tabulka srážek

Název stanice

Předchozí týdenní úhrn

00 - 03.00

03.00-06.00

06.00-09.00

09.00-12.00

Celkem za epizodu

Jablunkov

32

7

9

6

0,3

22,3

Č.Těšín

33

1,5

16

63

14

94,5

Těrlicko

29

3

28

18

9

58

Žermanice

46

6

43

13

8

70

Hradiště

61

4

34

19

13

70

Babí Hora

33

4

24

25

15

68

Smilovice

55

7

18

47

41

113

Javorový

46

9

17

30

20

76

Kotař

47

15

20

33

41

109

Morávka

32

8

7

36

27

78

Vyšní Lhoty

38

12

33

18

17

80

Olešná př.

35

7

44

12

12

75

Ondřejník

32

8

30

19

11

68

Kozlovice

30

6

29

13

12

60

Čeladná

29

11

18

19

20

68

Šance

20

12

19

24

29

84

Dětmarovice

23

12

26

6

9

53

Slez.Ostrava

28

7

24

6

6

43

Slavíč

17

10

14

26

7

57

Bílý Kříž

15

10

12

20

18

60

Vlčovice

56

10

16

16

13

55

Petřvald

52

4

7

7

10

28

Bohumín

21

11

19

5

1

36

Věřňovice

9

13

3

1,1

26,1

5.2. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech

5.2.1. Olše profil Jablunkov

5.2.2. Olše profil Český Těšín *

5.2.3. Olše profil Dětmarovice

5.2.4. Olše profil Věřňovice *

5.2.5. Ropičanka profil Smilovice

5.2.6. Černý potok profil Hnojník

5.2.7. Stonávka profil Hradiště *

5.2.8. Stonávka profil Těrlicko pod přehradou

5.2.9. Čeladenka profil Čeladná

5.2.10. Morávka profil Vyšní Lhoty

5.2.11. Ostravice profil Frýdek - Místek

5.2.12. Lučina profil Domaslavice

5.2.13. Lučina profil Bludovice

5.2.14. Lučina profil Radvanice

5.2.15. Ostravice profil Slezská Ostrava

5.2.16. Lubina profil Petřvald

5.2.17. Ondřejnice profil Kozlovice

5.2.18. Ondřejnice profil Brušperk

5.2.19. Odra profil Svinov

5.2.20. Odra profil Bohumín

* V grafu je vyznačen průtok dle měrné křivky platné v době povodně. Na základě hydrometrických měření a hydrotechnického modelování byly po povodni měrné křivky zpřesněny a kulminační průtoky upraveny viz. text zprávy

5.3. Transformace povodňových vln vodními díly

VD Těrlicko

VD Žermanice

VD Morávka

VD Šance

VD Olešná

VD Baška