Povodí Odry, státní podnik

 

Souhrnná zpráva o povodni

březen, duben 2006

v povodí Odry

 

 

 

 

Zpracoval: VH dispečink Povodí Odry, státní podnik

 

květen 2006


 

 

Obsah

 

1 METEOROLOGICKÁ SITUACE

1.1. Meteorologická situace

1.2. Srážková činnost a teploty

 

2. HYDROLOGICKÁ SITUACE

2.1. Hydrologická situace na vodních tocích před povodní

2.2. Stav zásob vody ve sněhu

2.3. Stav na nádržích před povodní

2.4. Přehled dosažených SPA, kulminační průtoky

2.5. Ovlivnění odtokové situace vodními díly

 

3. Činnost předpovědní a hlásné povodňové služby

3.1. Hlásná služba VH dispečinku Povodí Odry

3.2. Předpovědní služba VH dispečinku Povodí Odry

 

4. Provedená opatření

4.1. Zabezpečovací práce

4.2. Záchranné práce

4.3. Přehled vyhlášených SPA

 

5. Důsledky povodně

5.1. Škody na majetku

 

6. Celkové zhodnocení

 

7. Přílohy

7.1. Srážkové úhrny

7.2. Zásoba vody ve sněhu (tabelárně)

7.3. Zásoba vody ve sněhu (graficky)

7.4. Výška sněhu v níže položených stanicích

7.5. Přehled dosažených kulminačních průtoků

7.6. Překročení limitů stupňů povodňové aktivity

7.7. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech

7.8. Transformace povodňových vln vodními díly


1.METEOROLOGICKÁ SITUACE

 

1.1.      Meteorologická situace

 

Dne 25.3. proudil nad naše území od západu vlhký a teplý vzduch. Teploty dosahovaly v maximech až 10°C, na horách 1 až 2°C. V noci na 26.3. přes naše území postupovala k východu okluzní fronta se slabými srážkami. Dne 26.3. počasí od západu ovlivnila teplá fronta, která přinesla srážkové úhrny v rozmezí 3 až 8 mm, v Beskydech až 11 mm. Teploty i na hřebenech hor dosáhly +3°C, docházelo ke spolupůsobení dešťových srážek s táním sněhu. Důsledkem vzniklé situace byly zvýšené průtoky a hladiny řek, zpočátku především na horních tocích.

Následujícího dne 27.3. jsme zůstávali v teplém jihozápadním proudění kolem hluboké tlakové níže západně od Britských ostrovů. Na většině území občas pršelo (0.0 až 6 mm) a teploty dosahovaly v nížinách až 18°C, na horách 7 až 10°C.

Dne 28.3. nastala poněkud komplikovanější situace z hlediska výskytu srážek. Přes naše území přecházela od západu studená fronta, která se nad Alpami vlnila. Tato srážkově významná vlna zasáhla naše území ještě v průběhu noci na 29.3. Za 24 hodin napršelo na řadě míst v rozmezí od 10 do 16 mm, ojediněle až 20 mm srážek.

Dne 29.3. se k nám od západu začal rozšiřovat hřeben vyššího tlaku, po jehož přední straně k nám proudil chladnější, ale stále vlhký vzduch od západu až severozápadu. Zaznamenané úhrny srážek se pohybovaly v rozmezí 5 až 10 mm, ale v Beskydské oblasti tyto hodnoty dosahovaly až 20 mm srážek. Protože se však současně ochladilo, ve vyšších polohách a na hřebenech hor se teploty pohybovaly kolem 0°C, nebo slabě pod nulou, srážky se vyskytovaly spíše ve formě sněžení. Odtávání sněhové pokrývky se pozastavilo.

V noci na 30.3. nás od západu přecházela podružná studená fronta se slabými srážkami, na horách většinou smíšenými. Za ní se k nám během dne od jihozápadu přechodně rozšířila oblast vyššího tlaku a s přispěním slunečního svitu denní teploty opět stoupaly ke 14°C, na horách byly tyto hodnoty kolem 3 až 8°C a docházelo opět k výraznému odtávání sněhu.

Dne 31.3. přes naše území v řídícím západním proudění přecházel další frontální systém, který přinesl srážky a další oteplování, na hřebenech hor teploty dosahovaly 3 až 6°C. Srážky byly již mírnější v rozmezí 2 až 7 mm, ojediněle v Beskydech až 12 mm.

Ve dnech 1. až 4.4. k nám proudil vlhký a teplý oceánský vzduch, přes území přecházely jednotlivé podružné frontální poruchy. Denní úhrny srážek byly většinou relativně nízké, v intervalu kolem 1 až 2 mm, ojediněle 5 až 7 mm. Teploty na horách se pohybovaly nad nulou, ale v nočních hodinách klesaly i pod nulu.

Dne 5.4. přes naše území přešla od severozápadu studená fronta, za kterou k nám začal proudit studený vzduch, v důsledku toho se sněhové srážky vyskytovaly nejen na horách, ale i v nížinách.

Následujícího dne 6.4. pokračoval po přední straně hřebene vyššího tlaku nad naše území příliv chladného vzduchu od severozápadu. Místy se vyskytovaly přeháňky, na horách smíšené nebo sněhové.

Dne 7.4. se nad střední Evropu rozšířila tlaková výše, která 8.4. postoupila k severovýchodu a slábla. Panovalo počasí s malou oblačností a beze srážek.

Dne 9.4. nás od západu ovlivnila studená fronta, která se významněji srážkově (5 až 9 mm) projevila jen v Jeseníkách. Tato fronta se nad Alpami vlnila.

Dne 10.4. nás od jihozápadu ovlivnila zmíněná frontální vlna, která přinesla dešťové, ve vyšších polohách smíšené a na hřebenech hor sněhové srážky (1 až 11, v Jeseníkách 13 až 17 mm).


 

1.2.      Srážková činnost a teploty

 

V hodnoceném období od 25.3.2006 do 6.4.2006 se srážky v různých intenzitách vyskytovaly na celém území povodí Odry, viz příloha č.1. Jejich intenzita dosáhla maxima ve dvou obdobích.

První období intenzivních dešťových srážek  probíhalo od večerních hodin v úterý  28.3. a po celou  středu 29.3.06. Celkový úhrn srážek za toto období činil v Jeseníkách od 10 do 45 mm, v ostravsko-karvinské pánvi od 30 do 45 mm a v Beskydech od 50 do 90 mm.  Zároveň od soboty 25.3. docházelo k postupnému výraznému oteplování  a tím k intenzivnímu odtávání sněhové pokrývky v podhůří a také horských masivech Jeseníků a Beskyd. Nejvyšších teplot vzduchu bylo dosaženo během pondělí 27.3. a úterý 28.3., kdy i v nadmořských výškách 1000 m n.m. byly dosaženy teploty nad 10oC a i během noci zůstaly v kladných hodnotách. V nížinách dosahovaly teploty přes den až 17oC a v noci kolem 10oC.

 

Druhá vlna výraznějších dešťových srážek probíhala  ke konci hodnoceného období ve středu 5.4. 06, kdy byly zaznamenány srážkové úhrny od 5 do 12 mm v Jeseníkách a od 10 do 25 mm v Beskydech.

 

2. HYDROLOGICKÁ SITUACE

 

2.1. Hydrologická situace na vodních tocích před povodní

 

Na počátku hodnoceného období se pohybovaly průtoky v uzávěrových profilech dílčích povodí Odry, Opavy, Ostravice a Olše v rozsahu 30-ti denních až 90-ti denních průtoků. Konkrétně  ve Svinově 38 m3/s, v Děhylově  16 m3/s, ve Slezské Ostravě 22 m3/s, v Bohumíně 80 m3/s a ve Věřňovicích 45 m3/s. Dolní a střední úseky toků byly bez ledové pokrývky. Silné vrstvy ledu na řece Odře se podařilo uvolnit při manipulaci na jezech Lhotka a Přívoz při oblevě dne 21.2.2006. Zamrzlé úseky vodních toků se vyskytovaly pouze v horních částech, např. Opava a Opavice nad Krnovem.

 

2.2. Stav zásob vody ve sněhu

 

Vývoj zásob vody ve sněhu k přehradním profilům udává tabelárně příloha č. 2 a graficky příloha č.3. Z grafů je patrné, že zásoba vody ve sněhu se v průběhu zimního období prakticky pořád zvětšovala a nedošlo k žádné významné oblevě, která by znamenala její snížení. Co do množství se jednalo o extrémní zásoby vody, srovnatelné se zimním obdobím 2004/2005.

V průběhu ledna, února i března se držela souvislá vrstva sněhu prakticky na celém povodí, i v níže položených oblastech. Vývoj výšky sněhu na vybraných níže položených stanicích je zachycen tabelárně v příloze č.4. V Ostravě (měření od roku 1969) byl dokonce překonán o 12 cm rekord největší sněhové pokrývky ze zimy 1978/1979, kdy zde leželo 40 cm sněhu. Z uvedených hodnot je patrné, že i v podpovodí nádrží bylo ve sněhu akumulováno velké množství vody.  Tato zásoba vody ve sněhu k uzávěrovým profilům vodních toků však není ČHMÚ vyhodnocována.

 

2.3. Stav na nádržích před povodní

 

Vzhledem k neustále se zvětšujícím zásobám vody ve sněhu bylo během zimního období prováděno postupné vyprazdňování zásobních prostorů údolních nádrží na maximální možnou míru s ohledem na jejich funkci zásobní a kvalitu vody. Bližší údaje o stavu na nádržích ke dni  25.3.2006 jsou uvedeny v následující tabulce.

 

Vodní dílo

Hladina

Zaklesnutí hladiny [ m]

Volný objem

[ mil m3]*

% naplnění nádrže

Slezská Harta

489,80

9,2

47,8

75,4

Kružberk

425,74

2,76

6,5

77,3

Šance

490,18

11,83

23,2

43,4

Morávka

500,21

6,59

2,8

47,8

Žermanice

285,57

5,53

9,9

49,0

Těrlicko

274,45

1,15

2,6

88,3

 

* jedná se o volný zásobní objem, nejsou zde započteny volné retenční objemy nádrží.

Z tabulky je patrné, že nádrže byly značně předpuštěny, vodní díla Šance, Morávka a Žermanice byly předpuštěny na více než 50 % zásobního objemu.

 

2.4. Přehled dosažených SPA, kulminační průtoky

 

Přehled dosažených SPA a  kulminačních průtoků je vyhodnocen pouze ve sledovaném období od 25.3.06 do 6.4.2006.  Počáteční vzestup hladin vodních toků byl zaznamenán v noci ze soboty 25.3. na neděli 26.3.06. S výjimkou hlásného profilu Děhylov na řece Opavě, kde se průtok postupně zvyšoval, měl další průběh průtoků na vzestupné větvi povodně v uzávěrových profilech typický  průběh spojený s táním sněhu. V odpoledních hodinách je zaznamenán nárůst průtoku s kulminací po půlnoci následujícího dne, poté opět pokles průtoku nebo setrvalý stav až do odpoledních hodin, kdy dochází k opětovnému vzestupu, většinou s vyšší kulminací. Takto bylo zaznamenáno celkem 5 postupných kulminací, viz přiložený graf. Poslední nejvyšší kulminace byla umocněna intenzivními dešťovými srážkami. Přehled dosažených kulminačních průtoků je uveden v příloze č. 5. a překročení limitů stupňů povodňové aktivity uvádí tabulka v příloze č.6.

 

 

2.5. Ovlivnění odtokové situace vodními díly

 

Odtoková situace na vodních tocích pod vodními díly Šance, Morávka, Žermanice a na kaskádě vodních děl Slezská Harta a Kružberk byla pozitivně ovlivněna těmito vodními díly, které účinně přispěly k transformaci povodňových vln a snížení povodňových škod. Na ostatních vodních dílech došlo rovněž k transformaci povodňových průtoků, která však nebyla až tak výrazná.

 

Na vodním díle Šance došlo vzhledem k vyšší nadmořské výšce k odtávání sněhové pokrývky a nárůstu přítoků do nádrže až ve večerních hodinách v neděli 26.3.06. Kulminačního přítoku na úrovni 80 m3/s bylo dosaženo před půlnocí 29.3.06. Počáteční minimální odtok z nádrže na úrovni 0,6 m3/s byl dne 27.3.06 zvýšen na 2,5 m3/s a na této úrovni byl udržován až do 1.4.06. Po dobu nejvyšších odtoků z tání v podpovodí nádrže tak došlo výrazně ke snížení kulminace. Až dne 1.4.06 odpoledne byl odtok zvýšen na neškodný ve výši 13 m3/s. Dne 5.4.06 odpoledne byla provedena manipulace sledující snížení kulminačního průtoku na řece Odře v Ostravě z důvodu předpokládaných vyšších srážkových úhrnů. Manipulace spočívala ve snížení odtoku na úroveň 2,5 m3/s. Prognóza srážek se však nenaplnila, ve skutečnosti spadlo méně srážek a tak byl odtok opět zvýšen na 13 m3/s ráno dne 6.4.06. Zásobní hladiny v nádrži bylo dosaženo až mimo sledované období dne 15.4.2006.

 

Na vodním díle Morávka došlo rovněž k nárůstu přítoků do nádrže až ve večerních hodinách v neděli 26.3.06. Kulminačního přítoku na úrovni 35 m3/s bylo dosaženo před půlnocí 29.3.06. Počáteční minimální odtok z nádrže na úrovni 0,7 m3/s byl ráno dne 30.3. 06 zvýšen na odtok 15 m3/s poté, kdy hladina v nádrži dosáhla zásobní hladiny. K transformaci povodně bylo využíváno retenčního prostoru nádrže. Maximální odtok z nádrže dosáhl 24 m3/s. Dne 5.4. odpoledne byla provedena z důvodu ochrany ohrázované místní části Žabník v Ostravě Koblově obdobná manipulace, jako na VD Šance (snížení odtoku na 0,9 m3/s). Vzhledem k tomu, že k předpokládanému nárůstu průtoků nedošlo, byl odtok zvýšen na 13 m3/s.

 

Na vodním díle Žermanice byly během tání prováděny manipulace v koordinaci s VD Morávka a Vyšní Lhoty a současně s cílem maximální výměny vody v nádrži z důvodu zlepšení kvality vody. V první fázi tání byl zadržován veškerý přítok do nádrže a docházelo k plnění nádrže, která byla značně předpuštěna. Odtok byl udržován na úrovni 0,7 m3/s. Maximální přítok do nádrže byl zaznamenán dne 29.3.06 v odpoledních hodinách a činil      49 m3/s.

 

Na vodním díle Slezská Harta došlo ke zvýšení přítoku do nádrže v odpoledních hodinách dne 26.3.06. Během následujících dnů přítok dosáhl několika dílčích kulminací a maximálního přítoku do nádrže bylo dosaženo před půlnocí dne 31.3.06 na úrovni 135 m3/s, což představuje průtok Q10. Na sestupné větvi povodňové vlny bylo dosaženo třech dílčích kulminací, pokaždé s nižším průtokem. Po celou dobu sledovaného období byl udržován konstantní odtok z nádrže na hodnotě 5 m3/s a docházelo k plnění nádrže. Až v závěru sledovaného období bylo dosaženo hladiny zásobního prostoru nádrže.

Na vodním díle Kružberk byl zaznamenán nejvyšší přítok během dopoledne dne 28.3.06 na úrovni 44 m3/s a nedosáhl jednoleté vody. Docházelo k plnění zásobního prostoru a celkový odtok byl udržován na hodnotě 5 m3/s. Zásobní hladiny bylo dosaženo dne 30.3.06 v 7:45 a dále bylo využíváno retenčního prostoru k tlumení povodňové vlny. Odtok z nádrže byl zvýšen až ráno dne 31.3.06 v souvislosti s poklesem průtoků v řece Opavě pod soutokem Opavy s Moravicí. Odtok z nádrže Kružberk byl postupně zvyšován v závislosti na poklesu průtoků v řece Opavě až na neškodných 35 m3/s. Maximální hladiny v nádrži bylo dosaženo 1.4.06 v 3:27 hod na kótě 429,20 m n.m.. Zaplněný retenční prostor pak byl  vypuštěn a pokračovalo další předpouštění nádrže v zásobním prostoru z důvodu předpokládané mimořádné manipulace na VD Slezská Harta. Na závěr hodnoceného období byla dne 5.4.06 provedena obdobná manipulace jako na VD Šance a Morávka, která sledovala snížení průtoku na řece Odře v Ostravě z důvodu očekávaných vysokých srážkových úhrnů. Manipulace spočívala v razantním snížení odtoku na úroveň cca 11 m3/s, který pak již nebyl prakticky zvyšován.

Kaskáda vodních děl Slezská Harta a Kružberk významným způsobem ovlivnila průběh povodňové vlny pod soutokem Opavy s Moravicí.

 

 

3. Činnost předpovědní a hlásné povodňové služby

 

3.1. Hlásná služba VH dispečinku Povodí Odry

 

Hlásná služba VH dispečinku Povodí Odry, s.p. probíhala bez problémů. Informace z monitorovacího systému byly pravidelně předávány dohodnutými kanály všem zainteresovaným subjektům :

HZS MSK (optickým kabelem)

Povodňové orgány ORP (internet)

Teletextová stránka

Polská strana (RZGW Gliwice)

Internetové stránky Povodí Odry, s.p.

Internetový portál Ministerstva zemědělství „ISVS voda“

Na tomto portálu byl během povodně zaznamenán extrémní nárůst přístupů, maximum bylo dosaženo dne 29.3.2006 a to 2 431 534 přístupů za den při špičkovém hodinovém zatížení 170 000 přístupů.

 

3.2. Předpovědní služba VH dispečinku Povodí Odry

 

Na základě písemného požadavku Ministerstva zemědělství ČR (dopis zn. 909/2006-16300 ze dne 10. ledna 2006) byla v týdenním cyklu v měsících leden a únor vyhodnocována situace o volných retenčních prostorech na vodních nádržích v závislosti na zásobách vody ve sněhu. Přehled o zpracovaných prognózách v měsících březen a duben v době tání poskytuje následující tabulka.

 

datum

hydrogramy

tabulka ohrožení

prognóza

čas prognózy

14.3.

ano

 

 

 

21.3.

ano

 

 

 

24.3.

ano

ano

 

 

26.3.

ano

 

 

 

27.3.

ano

ano

        ano

13:00

28.3.

ano

ano

        ano*

12:00

29.3.

ano

ano

        ano **

12:00

30.3.

ano

 

        ano

14:00

1.4.

ano

 

        ano

21:00

3.4.

 

 

        ano***

12:00

5.4.

ano

 

        ano

12:00

*      prognóza byla vydána zvlášť pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj

**    prognóza ponechávala v platnosti prognózu z 28.3.06

***  prognóza ponechává v platnosti prognózu z 1.4.06

Zpracované prognózy včetně tabulek ohrožení byly rozesílány v souladu s Povodňovým plánem Moravskoslezského kraje přes Hasičský záchranný sbor na obce s rozšířenou působností a odtud dál směrem na obce.

 

 

4. Provedená opatření

 

4.1. Zabezpečovací práce

 

Ze zpracovaných Zpráv o povodni obcí s rozšířenou působností vyplývá, že téměř všude byly prováděny běžné zabezpečovací práce spočívající v odstraňování naplavenin v profilech mostů a propustků nebo čištění česlic, odčerpávání vody ze sklepů apod. K rozsáhlejším zabezpečovacím pracím patří :

ORP Hlučín

provizorní zabezpečení výpustného objektu Hlučínského jezera a vyčištění koryta za tímto výpustným objektem

ORP Odry

instalace protipovodňových opatření (pytle s pískem) v obci Loučky, prováděl SDH Loučky,

po poškození ochranné hráze pod Odrami v délce cca 90 metrů návoz lomového kamene a instalace pytlů s pískem

ORP Opava

Brumovice – navýšení hráze na rybníku Hořina

Velké Hoštice – svedení části vod z náhonu do slepého ramene

Malé Hoštice – kontrola zpětné klapky na protipovodňové hrázi (potápěči)

ORP Ostrava

výstavba protipovodňové hráze v Ostravě Koblově, místní část Žabník. Část hráze byla tvořena z pytlů s pískem, část z vaků naplněných vodou. Hráz byla postavena na prognózovaný průtok cca 650 m3/s a manipulací na vodních dílech vodohospodářské soustavy se podařilo tento průtok nepřekročit. Po celou dobu povodně bylo prováděno čerpání prosáklé vody ze zahrází (zejména kanalizací). Stavba protipovodňové hrázky z pytlů s pískem probíhala rovněž ve Staré Bělé.

 

 

Protipovodňová hráz v Koblově – místní část Žabník

 

 

 

 

4.2. Záchranné práce

 

Ze záchranných prací lze uvést odvoz krmiva, ohroženého stoupající vodou v Bohumíně-Pudlově a příprava na evakuaci 80 krav, ke které nakonec nedošlo.

 

4.3. Přehled vyhlášených SPA

 

Ze zaslaných Zpráv o povodni z jednotlivých obcí s rozšířenou působností vyplývá, jak byly povodňovými orgány vyhlašovány jednotlivé stupně povodňové aktivity.

 

ORP

Popis

Bílovec

Bílovka, vyhlášen II. SPA, chybí údaje o čase vyhlášení a odvolání

Sezina – Bravantice  26.3. v 18:00 hod vyhlášen II. SPA, odvolán 27.3. ve 04:00

Děrenský potok – Kujavy 26.3. v 15:45 vyhlášen II. SPA, odvolán 26.3. v 21:45. Znovu vyhlášen 28.3. v 19:00 a odvolán ve 21:00 hod.

Bohumín

II. SPA vyhlášen na Odře v Bohumíně dne 29.3. ve 03:00 hod. Chybí údaj o odvolání

Bruntál

Nebyla povodeň

Český Těšín

Zpráva o povodni nebyla zaslána

Frenštát p.Radh.

Zpráva o povodni nebyla zaslána

Frýdek Místek

Nebyla povodeň

Frýdlant n. Ostravicí

Zpráva o povodni nebyla zaslána

Havířov

Nebyla povodeň

Hlučín

28.3. v 18:00 vyhlášen II. SPA, chybí údaj pro jaké toky nebo území

29.3. v 09:00 vyhlášen III. SPA

30.3. v 08:00 odvolán III. SPA

  4.4. v 08:00 odvolán II. SPA

Jablunkov

Nebyla povodeň

Karviná

Zprava o povodni nebyla zaslána

Kopřivnice

Nebyla povodeň

Kravaře

28.3. v 08:00 vyhlášen II. SPA pro oblast Dvořisko

10.4. v 08:00 odvolán II. SPA

Krnov

Zpráva o povodni nebyla zaslána

Nový Jičín

Nebyla povodeň

Odry

27.3. v 19:30 vyhlášen II. SPA pro celou oblast ORP Odry

28.3. v 08:00 vyhlášen III. SPA

30.3. v 09:00 odvolán III. SPA

chybí údaj o odvolání II. SPA

Opava

27.3. v 09:00 vyhlášen II. SPA pro 7 obcí v povodí řeky Hvozdnice

30.3. v 01:13 odvolán

27.3. v 23:00 vyhlášen II. SPA pro 7 obcí v povodí řeky Opavy

3.4. v 15:32 odvolán

28.3. 0:00 vyhlášen II. SPA pro území Statutárního města Opavy

3.4. v 15:32 odvolán

Orlová

29.3. v 19:00 vyhlášen II. SPA pro lokalitu Dolní Lutyně – Věřňovice

29.3. v 23:00 vyhlášen III. SPA

30.3. v 06:00 odvolán III. SPA

30.3. v 12:00 odvolán II. SPA

Ostrava

28.3. vyhlášen II. SPA pro vodní toky Odra, Opava. Chybí údaj o čase vyhlášení

4.4. v 18:00 hod. odvolán II. SPA

Rýmařov

Nebyla povodeň

Třinec

Zpráva o povodni nebyla zaslána

Vítkov

Zpráva o povodni nebyla zaslána

 

 

5. Důsledky povodně

 

5.1. Škody na majetku

 

A. Škody na majetku obcí

ORP Frýdek Místek

- obec Krásná – poškození mostu do Jestřábího 1.200 tis. Kč

- obec Kozlovice – poškozené povrchy místních komunikací 90 tis. Kč

- obec Palkovice – poškozené komunikace, odstranění nánosů, celkem 1.125 tis. Kč

ORP Kopřivnice

- obec Sedlnice – poškození 4 mostů, nelze  jednoznačně posoudit, zda k poškození došlo vlivem této povodně nebo předchozích povodní, škody celkem 1.500 tis. Kč

ORP Nový Jičín

- obec Hladké Životice – poškození mostního objektu 200 tis. Kč

ORP Odry

- opravy mostů a vyčištění nánosů Stodolní potok, Zlatý potok, Mlýnský potok, Vítovka, odvodňovací příkop Vítovská, celkem 1.200 tis. Kč

- most přes Odru v Loučkách 4.500 tis. Kč

- místní komunikace podél Odry v Loučkách (podemletá vozovka) 1.000 tis. Kč

- most na bezejmenném potoku Loučky 400 tis. Kč

- bezejmenný potok v Klokočůvku, Luboměřský potok (vyčištění) celkem 300 tis. Kč

- škody na majetku města Fulnek celkem 5.900 tis. Kč

ORP Opava

- obec Velké Hoštice – most přes potok Čeplice 20 tis. Kč

- obec Otice – poškozená vyúsť dešťové kanalizace, nánosy 250 tis. Kč

- obec Brumovice – poškozený rybník Hořina, vodárna Pustý Mlýn celkem 170 tis. Kč

ORP Ostrava

- mostek v Ostravě Staré Bělé, kanalizace Ostrava Nová Ves jižní část, Ostrava Koblov, lokalita Žabník, celkem 10.000 tis. Kč

ORP Rýmařov

- Rýmařov – most mezi ulicemi Žižkova a U potoka 500 tis. Kč

- Břidličná – oprava kanalizace 1.174 tis. Kč

 

B. Škody na vodohospodářském majetku správců vodních toků

 

Lesy České republiky

- Kotelský potok v k.ú. Morávka – vývraty, narušení břehového opevnění v délce cca 2 km

- Telací potok v k.ú. Měrkovice – pomístní narušení břehu, boční eroze

- Byrtusovský potok v k.ú. Písek u Jabl. – pravobřežní nátrž, poškození místní komunikace

- Stolovec s přítokem Huťský potok v k.ú. Čeladná – nánosy, snížení kapacity koryta

 

Celkové náklady na odstranění povodňových škod činí cca 2.500 tis. Kč

 

Povodí Odry, státní podnik

Celkový odhad nákladů na odstranění povodňových škod činí 58.200 tis. Kč. Členění nákladů je uvedeno v tabulce :

 

Druh akce

Náklad v mil. Kč

Investiční akce

46.0

Neinvestiční akce

10,1

Odtěžení nánosů

  2,1

Celkem

58,2

Z největších investičních akcí lze uvést ochrannou hráz na řece Odře v Odrách v říčním km 79,373 – 81,688 a dále opěrná zeď na řece Bílovce v Bílovci.

 

Zemědělská vodohospodářská správa

Zprava o povodni nebyla zaslána.

 

6. Celkové zhodnocení

 

Povodňová situace byla vyvolána především táním silné sněhové pokrývky, která se nacházela i na níže položených oblastech povodí. Tání bylo urychleno dešťovými srážkami. Povodňové průtoky se pohybovaly nejčastěji  na úrovni dvou až pěti letých vod, nejvyšší průtoky byly zaznamenány na řece Odře a to v profilech Odry (více než 5ti-letá voda), Svinov (téměř 10ti-letá voda) a Bohumín (téměř 5ti-letá voda). Na 11 hlásných profilech bylo dosaženo II. stupňů povodňové aktivity a z toho na 6 profilech byl překročen III. SPA.

Do transformace povodňových vln výrazným způsobem zasáhly nádrže, které byly z důvodu vysokých zásob vody ve sněhu značně předpuštěny. Druhým významným efektem údolních nádrží bylo oddálení povodňových vln, takže nejprve odtál sníh z níže položených oblastí a až poté byly zvýšeny odtoky z nádrží. Efektivním řízením údolních nádrží Vodohospodářské soustavy povodí Odry se podařilo snížit kulminaci v profilu Odry v Koblově z předpokládaných 800 m3/s na zaznamenaných 650 m3/s. Tímto způsobem byly výrazně sníženy povodňové škody na vodních tocích pod nádržemi. Největší povodňové škody byly zaznamenány na neovlivněných tocích. Ve srovnání s ostatními povodími v České republice však povodeň nedosáhla tak extrémních rozměrů.

 

7.    Přílohy

 

7.1. Srážkové úhrny

 

7.2. Zásoba vody ve sněhu (tabelárně)

 

7.3. Zásoba vody ve sněhu (graficky)

 

7.4. Výška sněhu v níže položených stanicích

 

7.5. Přehled dosažených kulminačních průtoků

 

7.6. Překročení limitů stupňů povodňové aktivity

 

7.7. Průběhy povodňových vln na vybraných profilech

 

Bohumín, Branka, Český Těšín, Děhylov, Dětmarovice, Frýdek Místek, Hradiště, Karlovice, Krnov-Opava, Krnov-Opavice, Mezina, Odry, Opava, Osoblaha, Otice, Petřvald, Radvanice, Slezská Ostrava, Svinov, Valšov, Věřňovice

Pozn.: Průtoky jsou vyhodnoceny podle měrných křivek platných v době povodně.

 

7.8. Transformace povodňových vln vodními díly

 

Slezská Harta, Kružberk, Šance, Morávka, Žermanice, Těrlicko, Olešná, Vyšní Lhoty